čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Fleet Váš vůz a jeho zaměření

Váš vůz a jeho zaměření

LogisCarE, a.s.

Naše společnost nabízí systém pro vzdálený elektronický dohled nad vozovým parkem (objekty či zařízeními), který zajišťuje nepřetržitý přehled o pohybu Vašich firemních vozidel a výrazně zjednodušuje administrativu.

elektro kniha jizd.jpg

Využití systému umožňuje ušetřit významnou část nákladů na správu vozového parku. Dochází ke snížení počtu neefektivních jízd, úspoře spotřeby PHM a k zvýšení efektivnosti práce.

Aktivní systém umožní získat slevu na pojistném proti odcizení.

 

 

Co umíme

 • online GPS monitoring po celé Evropě

 • přehledy o provozu (kniha jízd)

 • vyplácení diet a přesčasů

 • kontrola spotřeby

 • identifikace řidiče

 • import dat (tankovací karty)

Výhody a úspory

 • úspora paliva a amortizace vozu

 • rychlá návratnost investice

 • zvýšení efektivity práce

 • dodržování pracovní doby a přestávek

 • dohledání odcizeného vozu

 • příznání maďarského mýta HU-GO

více na

http://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Popis satelitních systémů

Satelitní navigační systém GPS (Global Positioning System)

známý i pod názvem NAVSTAR je dálkoměrný systém pro stanovení polohy a času na zemském povrchu a v přilehlém prostoru, který se skládá z kosmického, řídícího a uživatelského segmentu. Systém je schopen průběžně poskytovat signály, které po zpracování v přijímači určí prostorovou polohu a přesný čas. Tento radionavigační systém je provozován vzdušnými silami USA a řízen vládou USA prostřednictvím IGEB (Interagency GPS Executive Board). Je určen jak pro vojenské, tak civilní použití.

 

Obr. 9.11: Start nosné rakety Delta

Kosmický segment je tvořen 28 (z toho 4 záložními) cca 900 kg těžkými satelity na šesti oběžných drahách ve výšce cca 20200 km s inklinací 55 stupňů. Doba oběhu je přibližně 11 hodin 58 minut. To znamená, že vždy jsou dostupné 4 až 12 satelitů, v ČR běžně 7-8 satelitů. Pro určení polohy v prostoru a času je nutno přijímat signály minimálně ze 4 družic (obr. 9.12).

 

 

logis care.png

 

Obr. 9.12: Soustava 24 satelitů na šesti oběžných drahách systému PGS (Dana, 2000)

Každý satelit je vybaven čtyřmi velmi přesnými atomovými hodinami, které pracují s operační frekvencí 10.23 MHz. Z ní generované navigační signály se vysílají na kmitočtech 1575.42 MHz (frekvence L1) a 1227.6 MHz (frekvence L2). Frekvence L1 přenáší C/A kód (Coarse/Acquisition Code - hrubý/volný kód) s modulací 1.023 MHz a P kód (přesný kód) s modulací 10.23 MHz. Na frekvenci L2 je modulován pouze P-kód 10.23 MHz (obr. 9.13).

Obr. 9.13: Struktura družicového signálu

Až do roku 2001 byla přesnost určování polohy pomocí amerického systému GPS pro civilní použití úmyslně znepřesňována úpravou vysílaných signálů zpožďováním satelitových hodin a zkreslením efemerid (výběrový přístup - SA). Toto znehodnocení bylo možno překonat použitím referenčních systémů určování polohy.

Volně přístupný je pouze S/A kód. Přesnější P kód určený pro vojenské použití je proti zneužití zakódován do Y-kódu (tzv. Anti-Spoofing), který mohou využívat pouze přijímače armádních sil USA a jejich spojenců.

Řídící segment (obr. 9.14) sestává z hlavní řídící stanice (MCS) na letecké základně Falcon v Colorado Springs a pěti monitorovacích stanic, které jsou rozmístěny po celém světě (Falcon v Coloradu, Kwajalein Island v Jižním Pacifiku, atol Diego Garcia v Indickém oceánu, Ascension Island v Atlantiku a ostrov Hawaii).

 

Monitorovací stanice provádějí neustále sběr dat z družic (výška, pozice, rychlost, celkový stav) a předávají je do hlavní řídící stanice, ve které jsou vypočítávány přesné údaje o oběžných drahách a korekce času, které jsou třemi vysílacími stanicemi zpětně přenášeny do satelitů. Ty je pak vysílají do GPS přijímačů. Pozemní antény monitorují a sledují satelity od horizontu po horizont a přenášejí na ně korekční informace (obr. 9.15).

Obr. 9.14: Rozložení stanic řídícího a kontrolního segmentu systému GPS (Dana, 2000)

Uživatelský segment je tvořen pasivními GPS přijímači, které poskytují uživatelům údaje o poloze, rychlosti a čase. Tyto přijímače jsou vyráběny pro různá použití (civilní a vojenská) a v různém provedení velkým počtem výrobců.

Obr. 9.15: Antény pozemního kontrolního systému

Satelitní navigační systém GLONASS

je satelitový radionavigační systém, zajišťující pro uživatele stanovení prostorové polohy, rychlosti a času kdekoliv na povrchu Země a v přilehlém prostoru. Je řízen vládou Ruské federace prostřednictvím kosmických sil jako operátorem.

Kosmický segment systému je tvořen 24 satelity, které jsou rovnoměrně rozmístěny na třech orbitálních kruhových drahách 19100 km nad Zemí. Tyto dráhy jsou ukloněny pod úhlem 64.8°. Oblet trvá 11 hodin a 15 minut. Takovéto rozmístění zajišťuje, že vždy je alespoň 5 satelitů viditelných. Každý satelit vysílá radiový signál obsahující navigační zprávy (obr. 9.16).

Obr. 9.16: Družice systému GLONASS

 

Kontrolní komplex sestává z kontrolního centra v Krasnoznamensku v Moskevském regionu a několika sledovacích stanic rozmístěných po celém Rusku. Informace ze stanic jsou zpracovávány v kontrolním centru a časové a oběhové parametry jsou vysílány na satelity. Údaje jsou periodicky kalibrovány pomocí laserových měření. Velmi důležitá je synchronizace všech procesů, což zajišťuje centrální synchronizér, tj. velmi přesné vodíkové atomové hodiny v kontrolním centru s denní nestabilitou menší než 5×10-14. Časové stupnice cesiových hodin na satelitech jsou synchronizovány s etalonem v Mendělejevu.

 

Má dva typy navigačního signálu: navigační signál standardní přesnosti (SP) a velmi přesný navigační signál (HP). Polohovací a časové služby SP jsou určeny pro civilní uživatele a mají přesnost v horizontálním směru 57 - 70 m a ve vertikálním směru do 70 m, v rychlosti do 15 cm.s-1 a v čase do 1 µs, vše při 99.7 % pravděpodobnosti. Všechny tyto charakteristiky mohou být významně zpřesněny použitím diferenciální a speciálních metod navigace.

Uživatelský segment je podobně jako u systému GPS tvořen různými typy přijímačů, které poskytují uživatelům údaje o poloze, rychlosti a čase.

 

Satelitní navigační systém EGNOS

(European Geostationary Navigation Overlay Service – Evropská geostacionární vykrývací služba) je první satelitní systém v Evropě, který snižuje nepřesnost určení polohy na možné minimum bez nutnosti používat speciální vojenské přístroje nebo přijímat diferenciální korekce.

 

Je tvořen třemi geostacionárními satelity a sítí pozemních stanic, a celý tento komplex slouží k získání a přenosu informace o spolehlivosti a přesnosti signálů odesílaných ze sítě GPS nebo GLONASS. Zjednodušeně řečeno, EGNOS poskytuje uživatelům v Evropě a přilehlém okolí určení polohy v intervalu do 5 metrů oproti běžným 20 metrům.

 

EGNOS je projekt společnosti ESA (European Space Agency), EC (European Commission a Eurocontrol a Evropské organizace pro bezpečnost letecké navigace. Jeho spuštění bylo původně plánováno na rok 2004. V současné době je stále v testovacím provozu.

Satelitní navigační systém GALILEO

Galileo je globální družicový navigační systém, který by se měl stát alternativou k americkému, armádou kontrolovanému, systému GPS a ruskému systému GLONASS. Jeho výstavbu realizuje Evropská unie reprezentovaná Evropskou komisí (EC) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). EC je odpovědná za řešení politických otázek souvisejících se stavbou systému a za požadavky vyplývající z jednání na vysoké úrovni. Komise také zadala vypracování studií o celkové architektuře, ekonomické prospěšnosti a uživatelích systému. ESA odpovídá za vývoj a zprovoznění družicové části systému a navazujícího pozemního zařízení. Systém Galileo by měl být provozuschopný od roku 2010.

 

Systém bude tvořen 30 družicemi, obíhajícími ve třech rovinách, navzájem posunutých o 60 stupňů, po kruhových drahách ve výšce 23 616 kilometrů nad povrchem Země. Každá z rovin dráhy bude svírat s rovinou rovníku úhel 56 stupňů, což umožní využívat navigační systém bez potíží až do míst ležících na 75 stupni zeměpisné šířky. Velký počet družic, z nichž tři budou záložní, zajistí spolehlivou funkci systému i když některá družice přestane správně pracovat (obr. 9.17). Galileo umožní každému držiteli přijímače signálu určit jeho aktuální polohu s přesností lepší než jeden metr.

 

více nahttp://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

logis care.png

 

Obr. 9.17: Družice systému Galileo na třech oběžných drahách (ESA)

 

Galileo by měl poskytovat:

 • Vyšší přesnost (ve srovnání se stávajícími navigačními systémy) dostupnou všem uživatelům

 • Větší pokrytí signálem družic obáhajících na vyšších oběžných drahách. Z této výhody bude těžit například Skandinávie, jakožto nejsevernější evropská oblast.

 

Galileo by se měl stát spolehlivým, veřejnosti celosvětově dostupným satelitním navigačním systémem, využitelným současně evropskými státy i pro vojenské účely.

 

Galileo přinese tři druhy kvality služeb:

 • Open Service (OS) bude pro každého zdarma. Jeho signály budou využívat 2 pásma: 1164–1214 MHz a 1563–1591 MHz. Přijímače budou mít horizontální přesnost lepší než 4 m a vertikální lepší než 8 m (nebo horizontálně pod 15 m a vertikálně pod 35 m při použití jednoho pásma). Protože bylo dosaženo dohody o kompatibilitě s americkým systémem, budoucí přijímače navíc budou zároveň využívat i GPS.

 • Šifrovaný Commercial Service (CS) bude zpoplatněn a poskytne přesnost lepší než 1 m. V kombinaci s pozemními stanicemi může dosáhnout přesnosti až 10 cm. Bude využívat tři pásma - dvě použitá OS a navíc 1260–1300 MHz.

 • Šifrované Public Regulated Service (PRS) a Safety of Life Service (SoL) poskytnou přesnost podobnou OS. Budou však odolnější proti rušení a budou schopny detekovat problémy do 10 sekund. Využívat je budou ozbrojené složky a dopravci, u kterých by ztráta přesnosti mohla ohrozit lidské životy (řízení letového provozu...).

 

Kromě uvedených navigčních služeb budou družice systému Galileo poskytovat i služby nouzové lokalizace v rámci cesvětové družicové záchranné služby Sarsat/Kospas. Oproti ní družice oznámí trosečníkovi, že jeho signály byly zachyceny a lokalizovány.

gps v aute.jpg

 

Realizace projektu je časově rozdělen do tří fází:

 • Vývojová fáze - ukončena.

 • Ověřování na dráze (IOV - In-Orbit Validation) - zahrnuje vypuštění a provoz čtyř družic, které se na oběžné dráze objeví v letech 2007-2008. V následujícím dvouletém období bude již systém funkční, ale stále ve zkušebním provozu, kdy se budou za provozu testovat provozní podmínky včetně veškerého řídícího a kontrolního pozemního zařízení.

 • Fáze rozmístění - vypuštění zbývajících 26 družic a dobudování celé sítě pozemních stanic tak, aby systém byl kompletní v roce 2010.

Výhody a nevýhody satelitních navigačních systémů

Výhody, nevýhody a odlišnosti satelitových navigačních systémů, z nichž v současné době naprosto převažuje užití systému GPS, lze shrnout do následujících bodů:

 

auto naklad.jpg

 • základní výhody:

- celosvětová působnost a dostupnost;

- trojrozměrné souřadnice v jednotném světovém souřadném systému;

- neustálá činnost bez ohledu na denní či noční dobu a počasí;

- stále se zvyšující přesnost A rychlost určení polohy;

digi příjem.jpg

 • nevýhody:

- závislost na přímé viditelnosti satelitů;

- nemožnost měření v podzemí a v budovách;

- horší výsledky při měření v hustém porostu (v lese), v úzkých hlubokých údolích a v hustě zastavěných oblastech;

- vypočítaná vzdálenost mezi stanicemi je přímou vzdáleností napříč uvedeným elipsoidem.

 

auto pod kontrolou.jpg

 

Ohledně dalších informací nás můžete kdykoliv kontaktovat na níže uvedených spojeních, rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy ohledně naší nabídky. Kontaktujte naši zákaznickou linku, kde přímo máte možnost zkonzultovat Vámi požadovaný dotaz jak technické podpory, montáže nebo obchodu.

 

více nahttp://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

logis care.png

 

Možnosti využitítechnicke.png

Technologie globálních polohovacích a navigačních systémů se využívá ve velice širokém spektru činností. Od počátečního využití ve vojenství (letecká a námořní navigace, ovládání raketových systémů, řízení pohybu pozemních sil a zařízení) se jejich využití velmi rychle rozšířilo do civilního sektoru, např. pro navigaci letadel, lodí a pozemních dopravních prostředků, pro řízení průmyslových a zemědělských dopravních a technologických zařízení, do telekomunikačních služeb, rekreačních a sportovních aktivit atd.

 

Využití globálních polohovacích a navigačních systémů v geovědách přináší nové možnosti při sběru geodat a jejich spolehlivé, přesné a rychlé lokalizaci, což je z hlediska studia, popisu a modelování přírodních objektů a systémů velmi významné a pro návazné rozhodování velmi důležité. Typickými aplikacemi jsou souřadnicové připojení tras geofyzikálního leteckého průzkumu a leteckých a družicových snímků, stanovení polohy průzkumných lodí a vrtných plošin či pozemních technických průzkumných prací.

 

Cenné služby poskytuji při pozemním mapování v málo známých a špatně přístupných terénech, zvláště tam, kde neexistují dostatečně podrobné a spolehlivé topografické mapy. Lze říci, že jde o nejdůležitější technologickou inovaci pro terénní mapování.

Přesné metody stanovení polohy /(diferenciální navigace, resp. ve specielních případech i relativní fázová měření) umožňuje nejen spolehlivou lokalizaci a popis povrchových průzkumných děl a inženýrských či těžebních prací, ale i řízení pohybu dopravních a technologických zařízení.

auto satelit.jpg

 

Tyto systémy přinesly nové možnosti ve výzkumu deformací zemského povrchu, které jsou vyvolány neotektonickými pohyby, zemětřeseními, vulkanismem a posuny litosférickýh desek. V rámci České republiky se sledování geodynamických procesů soustřeďuje na západočeskou seismoaktivní oblast a na území styky Českého masivu s karpatskou soustavou, ale rovněž i na sledování deformací povrchu podél trasy tranzitního plynovodu či v širším okolí povrchových lomů v podkrušnohorských pánvích.

 

silnice s autem.jpg

 

Ohledně dalších informací nás můžete kdykoliv kontaktovat na níže uvedených spojeních, rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy ohledně naší nabídky. Kontaktujte naši zákaznickou linku, kde přímo máte možnost zkonzultovat Vámi požadovaný dotaz jak technické podpory, montáže nebo obchodu.

 

satelitní sledovaniT.jpg

Využití systému umožňuje ušetřit významnou část nákladů na správu vozového parku. Dochází ke snížení počtu neefektivních jízd, úspoře spotřeby PHM a k zvýšení efektivnosti práce. Aktivní systém umožní získat slevu na pojistném proti odcizení.

Služba je dostupná 24 hodin denně z jakéhokoliv počítače s přístupem na Internet.

Základní informace a naše cenová nabídka je uvedena na stránkáchwww.online-sledovani.cz

logis care.png

 

Jaký je rozdíl mezi satelitními navigačními systémy

GPS a GLONASS?

                                                   

                                           

Chytré mobilní telefony v sobě zpravidla obsahují GPS čip, jehož smyslem je určení polohy na základě družic tohoto systému. Novější mobily navíc deklarují podporu systému GLONASS. Víte ale, jaké jsou mezi těmito dvěma systémy rozdíly? Objasnit vám je může infografika a tento článek.

 

Co je GPS?

 

Navigační satelitní systém GPS

Asi každý někdy slyšel termín GPS a umí si představit jeho využití v civilním životě. GPS (anglicky „Global Positioning System“) je satelitní navigační systém pro měření vzdálenosti, času a určení polohy v globálním systému souřadnic WGS 84 pro libovolné místo na Zemi (s výjimkou polárních oblastí) s přesností do deseti metrů. Funguje téměř bez ohledu na počasí na Zemi, stejně jako v blízkosti planety. Systém je navržen, spuštěn a provozován americkým ministerstvem obrany a v současné době je k dispozici pro použití pro civilní účely. K jeho použití je potřeba navigace nebo jiné zařízení (např. telefon) s GPS přijímačem. Aktuálně je v tomto systému zapojeno 24+3 satelitů.

 

gps.jpg

Co je GLONASS?

Navigační satelitní systém GLONASSNavigační satelitní systém GLONASS

GLONASS je zkratka pro GLObální družicový NAvigační Systém (rusky „GLObalnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistěma“) – sovětský a později ruský satelitní navigační systém vyvinutý tamním ministerstvem obrany. Je určen pro rychlou navigaci pro neomezený počet uživatelů na zemi, na moři, ve vzduchu a okolním prostoru. Přístup k veřejně dostupnému signálu GLONASS je poskytován na jakémkoli místě na světě na základě prezidentského dekretu ruským i zahraničním spotřebitelům, a to bez nákladů a bez omezení. Jádrem systému je 24 satelitů pohybujících se ve třech oběžných rovinách se sklonem oběžných drah 64,8 stupňů ve výšce 19 100 km. Princip měření je podobný americkému navigačnímu systému GPS.

Trocha historie a něco z teorie

Stejně jako Internet má i GPS své kořeny v Department of Defense (DoD). Ten funguje na principu Dopplerova jevu a první specializovaný satelit byl poslán do vesmíru v roce 1978. Služba byla zveřejněna až v roce 1993. Celkem byly na orbitu vyneseny tři generace satelitů GPS.

Schéma fungování Dopplerova jevu

Schéma fungování Dopplerova jevu

GLONASS byl sovětskou reakcí na GPS a první družice byla vynesena na oběžnou dráhu v roce 1982. S pádem Sovětského svazu přišly rozpočtové škrty, které postihly i projekt GLONASS. Příslib modernizace přišel až roku 2001. Nyní je systém GLONASS v centru korupčního skandálu, neboť se ztratilo několik set milionů dolarů.

Aby bylo možné přesně určit polohu, musí být z daného místa viditelné alespoň čtyři satelity

Aby bylo možné přesně určit polohu, musí být z daného místa viditelné alespoň čtyři satelity

V případě obou systémů platí, že aby bylo možné přesně určit polohu, musí být z daného místa viditelné alespoň čtyři satelity. Protože ani jeden ze systémů není geostacionární, určuje počet družic a postavení orbit životaschopnost služby. Je zřejmé, že ideální by bylo mít nekonečný počet satelitů, aby byla zajištěna viditelnost ze všech přijímačů na světě za všech okolností. To ale není technicky ani finančně možné, protože cena jedné družice je 40 milionů eur bez nákladů na instalaci a provoz. Proto byl hledán kompromis mezi počtem družic a dostupností služby.

Cena jedné družice je 40 milionů eur bez nákladů na instalaci a provoz

 

Cena jedné družice je 40 milionů eur bez nákladů na instalaci a provoz

Rozdíly mezi GPS a GLONASS

Hlavní rozdíl mezi systémy GPS a GLONASS je v tom, že satelity GLONASSU nemají rezonanci s rotací Země, což jim poskytuje vysokou stabilitu. To znamená, že družice nevyžaduje žádné dodatečné korekce v průběhu celém aktivního života. Naopak nevýhodou ruského systému je výrazně kratší životnost satelitů.

Ruský GLONASS vystačí se třemi orbitami, zatímco americké družice se pohybují na šesti oběžných drahách

Ruský GLONASS vystačí se třemi orbitami, zatímco americké družice se pohybují na šesti oběžných drahách

Zatímco americké družice se pohybují na šesti orbitách, ruský GLONASS, stejně jako evropský systém Galileo, vystačí se třemi. GLONASS poskytuje vyšší přesnost na severní části planety, GPS odvádí dobrou práci na zbytku Země.

 

název

Navstar GPS

Glonass

výchozí princip měření

kódové

kódové

stát

USA

Rusko

vypouštění družic

1978

1982

Počet družic ve službě

24+3

24

Plánovaný počet družic

31

21

Inklinace

55°

65°

počet oběžných drah

6

3

výška orbitu [km]

20 200 MEO

19 100 MEO

doba oběhu [hh:mm]

11:58

11:15

Výše uvedené parametry porovnává také následující infografika, v níž patrně nejzajímavějším srovnávaným kritériem je přesnost – ta se v případě GPS pohybuje mezi dvěma až čtyřmi metry, zatímco u GLONASSU je to 2,8 metrů.

 

Porovnání parametrů systémů GPS a GLONASS

Porovnání parametrů systémů GPS a GLONASS

Předpokládejme nyní, že přijímač ve vašem telefonu „vidí“ minimálně 4 satelity. Co teď? Satelity na obloze by nám byly k ničemu, pokud by na Zemi nepředávaly pravidelně svou pozici a přijímač by nebyl schopen ji dekódovat. Následující tabulka ukazuje některé z vlastností, týkajících se předávání těchto informací.

GPS

GLONASS

 

Kódování

CDMA

FDMA a CDMA

Modulace

BOC, BPSK

BOC, BPSK

Přenosová rychlost pro civilní účely

50 bps, až do 100 bps

50 bps

Operační pásma

L1, L2, L5

L1, L2, L3, L5

 

GPS tedy používá tři pásma a ke komunikaci využívá CDMA, zatímco GLONASS zahájil s FDMA se 25 kanály pro 24 družic a v novějších generacích byla přidána podpora CDMA. Všimněte si, že operační pásma jsou velmi podobná těm, která používá GPS. GPS je ale díky BOC modulaci schopna přenášet více symbolů za sekundu než GLONASS. Přijímače signálu GLONASS navíc musí dekódovat CDMA i FDMA signály, kvůli čemuž jsou větší a dražší.

Máte zájem o satelitní sledování?

Rádi Vám ze vším poradíme a připravíme pro Vás konkrétní nabídku. Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na

http://www.online-sledovani.cz/

+420 211 155 133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logis care.png