so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Řešení elektronické spisové služby pro Centrální depozitář cenných papírů

Řešení elektronické spisové služby pro Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s.. K základním činnostem společnosti patří provozování systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů, půjčování cenných papírů, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů, od roku 2007 též vypořádání obchodů s elektrickou energií uzavřených na Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE). Centrální depozitář rovněž vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům. V činnosti vypořádání obchodů s cennými papíry zaujímá společnost dominantní postavení na kapitálovém trhu.

V červenci 2010 CDCP převzal evidenci cenných papírů, která byla do té doby vedena Střediskem cenných papírů. Po převzetí evidence bylo potřeba pro zpracování dotazů o cenných papírech zavést elektronickou spisovou službu. Jedná se zejména o dotazy orgánů veřejné moci, které přijdou přes ISDS (Informační systém datových schránek) a které je nutné vyřídit ve velmi krátké zákonné lhůtě.

 

Řešení od společnosti YOUR SYSTEM
Bylo rozhodnuto, že nová elektronická spisová služba (ESS) bude postavena na platformě Lotus Domino, která je jednou ze základních platforem ve společnosti. Po několik analytických schůzkách byly nadefinovány základní požadavky na budoucí systém:

  • napojení na 2 základní elektronické zdroje – email, ISDS
  • napojení na centrální podatelnu, která zpracovává papírovou příchozí poštu
  • možnost přidělení zpracovatele (řešitelské skupiny)
  • možnost snadného vytvoření odpovědi a její odeslání pomocí ISDS
  • dodržování zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004
  • rychlá a jednoduchá evidence, tak aby velký objem příchozích požadavků mohl být efektivně zpracován a přidělen na příslušné řešitele
  • detailní logování všech provedených operací
  • integrace se stávajícími IS

Celý systém se navrhl tak, aby se maximálně využily stávající zdroje a aplikace, které se v organizaci již užívají a efektivně se doplnily o další navazující aplikace a tím se zvýšila efektivita celku. Nová ESS se tedy napojila na existující aplikaci „Centrální podatelna“, kde se evidovala veškerá papírová pošta. Tato aplikace byla doplněna o skener a tiskárnu pro tisk evidenčních štítků. Na tomto pracovišti se nyní provede skenování příchozích papírových dokumentů, nalepení evidenčního štítku na papárový dokument a jeho uložení v archívu. V organizaci následně koluje již jen příslušná elektronická podoba dokumentu, která je předána do ESS, kde se provede zpracování příslušnou řešitelskou skupinou. Samozřejmostí bylo napojení ESS na stávající evidence externích kontaktů.

Základním parametrem nové aplikace je efektivní, jednotné zpracování všech zdrojových dokumentů. Aplikace proto poskytuje jedno univerzální rozhraní pro zpracování nových datových zpráv, příchozích zpráv a dokumentů předaných z centrální podatelny, a to na jedné obrazovce, tak aby se zpracovatelé nemuseli přepínat do různých částí, kde by kontrolovali nové příchozí požadavky na zpracování.

 

Přínosy řešení
Integrací se stávajícími aplikacemi se zvýšila efektivita práce jednotlivých osob. Papírová pošta přijde jen na centrální podatelnu, kde ji naskenují, na papír nalepí evidenční štítek a elektronickou verzi tohoto příchozího dokumentu předají do ESS. Eliminací papírové oběhu se zamezuje jeho ztrátě a zvyšuje se celková rychlost zpracování.

ESS je samozřejmě plně integrována s ISDS a velmi jednoduše umožňuje datové zprávy přijímat a odesílat. Jakékoliv operace s ISDS jsou plně logovány do speciálního modulu tak, aby informace byly snadno dohledatelné. Správci ESS si mohou zvolit ze 6 úrovní logování, které chtějí mít aktivní, a to ve dvou oddělených oblastech. Lze tedy mít podrobný log zpracování datové zprávy a základní log komunikace s webovými službami.
Jednotná evidence a jednotné procesy elektronického zpracování zrychlily zpracování jednotlivých dokumentů a zavedly standardizované postupy, jak s dokumenty pracovat.

V rámci evidence je vždy z každého místa dostupná informace o všech interních evidenčních číslech, ale také o evidenčních číslech odesílatele. Dokumenty jsou evidovány dle spisových a archivačních pravidel a dostávají přidělené spisové a skartační značky. Systém obsahuje speciální sestavy, které umožňují efektivně vyhledat dokumenty, které se mají v aktuálním roce např. skartovat. Samozřejmostí je uzavírání období tak, aby příslušné evidenční knihy nebyly editovatelné a proces zpracování byl auditovatelný.

 

Strukturované kabeláže v prostředí FN Motol

Případová studie
Potřeba zákazníka

Fakultní nemocnice v Motole je jednou z nejdůležitějších zdravotnických institucí v České republice. Její význam nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř ojedinělém homogenním soustředění provozů do jedné lokality, konkrétně do dvou stavebních monobloků. Seskupují se zde specializované lékařské a ošetřovatelské týmy více oborů, které se v případě potřeby spojují pro komplexní a kompletní péči.

V neposlední řadě je Fakultní nemocnice v Motole výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nemocnici využívají i sesterská1. a 3. lékařská fakulta UK.
Z důvodu zkvalitnění péče o pacienty se vedení FN v Motole rozhodlo celoplošně pokrýt hlavní budovu zabezpečeným bezdrátovým signálem Wi-Fi. Díky tomu může ošetřující personál přistupovat ke kompletním pacientským záznamům z libovolného místa nemocnice, tedy i např. v pacientských pokojích. Zároveň bylo rozhodnuto zpřístupnit připojení k internetu pro vyšší komfort i pacientům.

 

Řešení od společnosti YOUR SYSTEM
Zabezpečení celoplošného pokrytí signálem Wi-Fi si vyžádalo instalaci desítky přístupových bodů (Access Pointů, AP) na každém patře nemocnice. Z důvodu zabezpečení bylo navíc zapotřebí oddělit bezdrátovou síť, využívanou ošetřujícím personálem od sítě, kterou využívají pacienti tak, aby se pacienti v žádném případě nemohli dostat k citlivým lékařským informacím.
Každý AP bylo nutné připojit k síti LAN FN v Motole. Z důvodu zajištění dostatečné propustnosti dat se přístupové body připojovaly pomocí metalické strukturované kabeláže. Z kapacitních i bezpečnostních důvodů bylo nutné rozšířit stávající strukturovanou kabeláž o nové datové spoje, které připojí jednotlivé AP.

Rozšíření kabelážního systému ve FN v Motole spočívalo v instalaci nových kabelových svazků v podhledech stropů, jejich zakončení v podružných rozvaděčích na každém patře, instalaci datových zásuvek pro připojení AP v místech definovaných projektem (obvykle u stropů) a v proměření nových tras certifikovaným měřícím přístrojem. Samozřejmou součástí projektu bylo i systematické a podrobné popsání jednotlivých datových zásuvek i patch panelů.

Specifickými pro celou zakázku byl striktní požadavek FN v Motole na rozšíření kabeláže za plného provozu nemocnice a požadavek na co nejkratší dobu realizace. Zejména požadavek na instalaci za plného provozu v nemocničním prostředí si vyžádal zvýšené nároky na provedení kabelových rozvodů tak, aby se minimalizovala prašnost a omezily jakékoliv nečistoty.
Společnost YOUR SYSTEM provedla rozšíření strukturované kabeláže na FN v Motole k plné spokojenosti zákazníka.

 

Přínosy řešení
Po rozšíření strukturované kabeláže na FN v Motole byly úspěšně instalovány přístupové body Wi-Fi pro celoplošné pokrytí hlavní budovy. Očekávané přínosy celého projektu – transparentní přístup k záznamům o pacientech z libovolného místa hlavní budovy nemocnice, umožnění přístupu k internetu pro pacienty, a současné zabezpečení, aby se pacienti nemohli v žádném případě dostat k citlivým zdravotnickým datům, byly splněny. FN v Motole se díky tomu stala jednou z nemnoha nemocnic, které nabízejí podobný informační komfort pro pacienty i ošetřující personál.

KONTAKTY
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Türkova 2319/5b (Prague Gate)
149 00 Praha 4 – Chodov
IČO: 00174939
DIČ: CZ00174939
Telefon
+420 277 775 500
+420 277 775 511
Fax
+420 277 775 501
E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Běžná provozní doba
po - pá 9:00 - 17:00 hod
Servisní dispečink
+420 277 775 515
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.