po21062021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Zavedení ISMS

Zavedení ISMS

Práce řešitelského týmu, jehož postupy vycházejí z dlouholetých zkušeností, probíhaly u zákazníka v následujících šesti tématických blocích:

1. Zpracování metodiky analýzy rizik a provedení vlastní analýzy rizik
YOUR SYSTEM nejprve vypracoval pro analýzu rizik metodiku, aby vycházela z určeného rozsahu systému řízení informační bezpečnosti. V této fázi bylo nejprve nutno identifikovat a ohodnotit aktiva organizace, dále identifikovat a ohodnotit zranitelnost aktiv, určit pravděpodobnost výskytu hrozeb, a na základě zjištěných skutečností určit míry rizik.
Zpracování komplexní analýzy rizik se stalo výchozím dokumentem pro efektivní uplatnění bezpečnostních opatření a následné zavedení řízení rizik s ohodnocením existujících rizik.

2. Zpracování politiky bezpečnosti informací a politiky ISMS – prohlášení vedení společnosti
Z výsledků analýzy rizik mohl tým odborníků společnosti YOUR SYSTEM definovat cíl informační bezpečnosti a způsob jeho naplnění v návaznosti na cíle organizace.
3. Zpracování opatření pro zvládání rizik
Na základě zpracované analýzy rizik a politiky bezpečnosti informací provedli odborníci společnosti YOUR SYSTEM návrh opatření pro zvládání rizik a vybrali jednotlivá konkrétní opatření pro pokrytí rizik.
4. Zpracování plánu projektu implementace ISMS
Podle plánu projektu implementace ISMS zpracovali ve společnosti YOUR SYSTEM plán implementace na základě návrhu opatření pro zvládání rizik, Plán implementace formuluje následný plán zavedení opatření ke zvládání rizik, a také plán zavedení ISMS.
5. Zpracování systému bezpečnostní dokumentace
V tomto bloku vytvořil tým odborníků společnosti YOUR SYSTEM ucelenou soustavu bezpečnostní dokumentace, která pokrývá životní cyklus informačního a komunikačního systému organizace a všechna jeho aktiva. Navrhli systém bezpečnostní dokumentace, systém řízení bezpečnostní dokumentace, směrnice pro řízení bezpečnostní dokumentace, šablony bezpečnostní dokumentace a prohlášení o dosažené míře shody. Poté zpracovali soubor směrnic, z nich vyplývající příručky a následnou provozní dokumentaci, jako jsou školicí a učební texty, plány a režimová pravidla pro bezpečnostní zóny.
6. Metodika procesu havarijního plánování a obnovy funkčnosti a tvorba navazujících dokumentů
V rozsahu havarijního plánování sestavili odborníci společnosti YOUR SYSTEM havarijní plány, plány zálohování, kontinuity a obnovy, a nakonec zkompletovali provozní dokumentaci ICT.
V současné době má zákazník vše připraveno pro zavedení systému řízení bezpečnosti informací, a disponuje veškerou dokumentací, kterou si nechal prověřit od nezávislé certifikační autority na shodu s normou ČSN ISO/IEC 27001, tak aby zavádění a následná certifikace proběhla úspěšně s minimem rizika nezdaru.

Přínosy řešení
Zákazník má po zavedení a provozování ISMS přesný přehled o informačních aktivech společnosti a o jejich vlastnících. Vidí informační toky i odpovědnosti a povinnosti rolí. Může snadno optimalizovat procesy a následně delegovat povinnosti a zodpovědnosti.

Členové vedení a stěžejní pracovníci vědí, že nebudou osobně stíháni na základě špatné náhody, například za únik osobních údajů nebo porušení jiných zákonů.

Zavedený systém bezpečnosti informací významně eliminuje možnost vyzrazení informací. Nestane se například, že náhodná osoba najde v popelnici šanony, diskety či nahraná CD s důvěrnými informacemi. Člen vedení proto nebude muset médiím vysvětlovat, proč s údaji občanů nenakládal lépe. Společnost je díky tomu na veřejnosti lépe vnímána.

Zavedení Systému bezpečnosti informací omezuje přístup nepovolaných osob do vymezených prostor. Eliminuje možnost neoprávněných návštěv, a z nich vyplývajících možných útoků na zaměstnance společnosti, nebo krádeží či úmyslného poškození vybavení společnosti.

Zavedení systému je ekonomicky efektivní. Náklady se vrátí zejména cestou minimalizace ekonomických ztrát, plynoucích z částečné nebo úplné ztráty, z vyzrazení informací či z výpadku procesů společnosti. Náklady na systém se vrátí i cestou zisku plynoucího z vyšší míry možné automatizace, a tedy vyšší efektivity práce.

Nestane se, že „nepůjde počítač“ a nikdo nebude vědět, kdo a jak by ho měl opravit. Nestane se, že bude spuštěn nový program bez předchozího otestování, který může narušit práci či data společnosti na mnoho hodin nebo dní.

Systém bezpečnosti informací definuje i postupy při přijímání nových zaměstnanců a pro výkon jejich práce. Vedoucí pracovníci proto přesně vědí, že zaměstnanci prošli vstupní prověrkou, a že jim jsou známy jejich povinnosti. Systém dále definuje procesy při ukončení pracovního procesu, včetně rušení přístupových práv, a tím účinně eliminuje možnosti pozdějšího zneužití informací společnosti.

Vedení společnosti bude vždy přesně vědět, kdo a kdy s danými informacemi nakládal. Bude proto mít podklady pro případný spor či postih. Pokud již dojde k bezpečnostnímu incidentu, bude řádně dokumentován a budou definovány závazné postupy jeho řešení. Do budoucna budou nastavena preventivní opatření proti jeho opakování včetně obstarání důkazů pro další řízení.

Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu včetně živelné pohromy nebo k násilnému útoku, budou následky minimální. Zákazník má totiž díky zavedení systému bezpečnosti informací ISMS připraveny postupy pro rychlou obnovu všech svých činností.


Správa databází v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy


Případová studie
Potřeba zákazníka

Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.

Magistrát pro provoz svých informačních systémů provozuje celkem tři hlavní databázové platformy – Microsoft SQL Server, IBM Informix a Oracle RDBMS – jejichž správu mělo u jednotlivých aplikací na starosti několik zaměstnanců Magistrátu a dodavatelských firem. Výsledkem bylo, že neexistovala shodná pravidla ani pro zálohování, ani pro sdílení diskových kapacit mezi aplikacemi a jiných společných zdrojů. Současně vyvstala s rozvojem, především platforem Microsoft a Oracle, potřeba doškolovat zaměstnance na nejnovější verze. Ti však byli na správu databází využíváni jen částečně.
Řešení od společnosti YOUR SYSTEM

Pro zlepšení situace byl navržen outsourcing správy databází (role DBA), včetně převzetí pracovníků magistrátu – specialistů na databázovou správu – do firmy YOUR SYSTEM, aby byla zajištěna stejná úroveň podpory za nižších nákladů.

Společnost YOUR SYSTEM zajistila pravidelné proškolování specialistů na novější trendy, a současně je zaměstnal i u jiných zákazníků. Díky tomu došlo jednak ke snížení nákladů na specialisty, jednak se o náklady na školení podělili s magistrátem i jiní zákazníci, a navíc se zajistila kontinuita v rozvoji poskytovaných služeb. Po zahájení outsourcingu správy databází byly společností YOUR SYSTEM postupně přejímány pod její správu databáze ostatních aplikací. Aplikačním firmám zůstala zodpovědnost jen za celky se speciální správou (DMZ). Přejímka se obešla bez navýšení ceny za outsourcing.

Sjednocení pravidel pro správu databází vedlo k optimalizaci licenčních politik a lepší využití databází nad infrastrukturou magistrátu. Postupně byly převedeny aplikace z platformy Informix na Oracle a SQL Server, bylo optimalizováno rozmístění databází platforem Oracle a posléze i Microsoft SQL Server.

Přínosy řešení
Outsourcingem správy databází se zákazníkovi zajistila stejná úroveň služby za nižších nákladů. Sjednocením správy pod jednoho dodavatele se zajistily podmínky pro optimalizaci rozmístění databází vzhledem k nakoupenému hardwaru, čímž se ušetřilo na licencích a došlo i k dodatečným úsporám.

Na základě zkušeností s outsourcingem správy databází byl navržen i outsourcing správy middlewaru (aplikačních a přístupových služeb), s cílem ušetřit náklady a optimalizovat investice do licencí.