čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Konzultace procesů ITIL

Konzultace procesů ITIL

Cílem konzultace bylo vydefinovat soubor KPI (Key Performance Indicator), který umožní sledovat „zdravotní stav“ oddělení ICT (Information and Communication Technologies), a kde bude zároveň část KPI použitelná pro interní SLA (Service Level Agreement) mezi ICT a vlastním obchodem.

 

Požadovaný rozsah konzultací byl definován tak, aby zahrnoval:

 • hrubou analýzauprocesů používaných v ICT vůči nejlepším praktikám ITIL
 • incidenty
 • změnové řízení
 • konfigurační management
 • projekty
 • doporučení změn a vylepšení
 • doporučení ukazatelů, které bude možné a praktické dlouhodobě sledovat s využitím dostupných dat

Hloubková analýza fungování útvaru ICT zákazníka neměla být součástí konzultací.

 

Řešení od společnosti YOUR SYSTEM

Se zástupci zákazníka byla dohodnuta sada konzultací a workshopů, které zpočátku sloužily zejména k získání vstupních informací, postupně ke konzultacím. Nakonec mohli specialisté firmy YOUR SYSTEM přistoupit k návrhu doporučení a opatření ke zlepšení. Na základě vzájemné dohody bylo v průběhu spolupráce změněno zaměření části konzultací. Po vyhodnocení vyspělosti procesů obě strany dospěly po vzájemné dohodě k rozhodnutí, zařadit místo návrhu metrik procesů raději revizi popisu služeb v katalogu požadavků a jejich optimalizaci.


V průběhu konzultací byly hodnoceny následující procesy:

 • Incident Management
 • Problem Management
 • Configuration Management
 • Change Management
 • Release Management
 • Service Level Management
 • Project Management

Přínosy řešení
Pro celkový posun úrovně procesního řízení v IT doporučili specialisté firmy YOUR SYSTEM vykonat následující kroky:

 • Vytvořit konzistentní dokumentaci procesů
 • Vytvořit procesní modely definovaných procesů. Procesní modely doporučili vypracovat v jednotné notaci BPMN (Business Process Modelling Notation)
 • Vytvořit popis procesů. Procesy by měly být popsány do úrovně aktivit procesu, jejich vstupů a výstupů, definice rolí a jejich zodpovědností. Klíčové je zaznamenání vazeb mezi procesy.
 • Po vypracování dokumentace procesů specialisté firmy YOUR SYSTEM doporučili služby IT poskytované obchodu a navrhli metriky jejich kvality služeb.

Z hlediska zaměření pozornosti na jednotlivé procesy, doporučili specialisté firmy YOUR SYSTEM věnovat se prioritně konkrétním oblastem, např.:

 • Incident Management (aktivity, role, vazby)
 • Release Management (aktivity, role, vazby)
 • Katalog služeb a SLA pro služby poskytované obchodu

Výstupem konzultačního projektu se stala závěrečná zpráva „Zhodnocení vybraných procesů ITIL a návrh katalogu služeb – Shrnutí nálezů a doporučení“. Přílohou k závěrečné zprávě byla veškerá dokumentace z průběhu konzultací a workshopů, návrh Katalogu služeb a materiály ke studiu z oblasti ITIL.

Klíčovým přínosem provedených konzultací byl pro zákazníka návrh dalšího postupu a sada doporučených změn, včetně stanovení priorit, vypracovaný nezávislým konzultantem. Na závěrečné prezentaci při příležitosti předání výstupů byla zákazníkem vyjádřena spokojenost s průběhem i s výstupy konzultací a vysloven zájem o další spolupráci.


PODPŮRNÉ EKONOMICKÉ SYSTÉMY A MANAŽERSKÉ NADSTAVBY

Oblast ekonomických systémů je dnes značně saturována. Společnost YOUR SYSTEM se však zaměřuje na vysoce efektivní řešení provozních problémů firem a organizací na základě dat z existujících a fungujících aplikací. Ambicí společnosti YOUR SYSTEM přitom není výměna systému, ale jeho vylepšení, rozšíření funkcionality a zefektivnění fungování stávajících systémů. Po vstupní analýze implementujeme do prostředí zákazníka doplňující agendy agregující podnikové informace a poskytující managementu cenné informace v reálném čase. Samozřejmostí je interface do stávajících systémů zákazníka, např. do SAPu.

Naše zkušenosti uplatňujeme zejména v následujících oblastech:

 • manažerské nadstavby,
 • řešení odbytových specifik,
 • sklady,
 • evidence majetku,
 • personalistika.
 • document management.

Základním stavebním kamenem ekonomických aplikací je systém OBS, integrující následující oblasti:
Aplikace Prodej

Aplikace Prodej slouží jakožto odbytová aplikace k tvorbě a evidenci vydaných faktur. Funkce aplikace:

 • vystavování faktur (dodacích listů) za zboží v návaznosti na skladové hospodářství,
 • vystavování faktur za služby s možností tvorby katalogu služeb,
 • evidence faktur a sestavy umožňující různé pohledy
 • sestavy a přehledy o tržbách.

Aplikace Skladová evidence

Základní funkčnosti aplikace Skladová evidence jsou následující:

 • skladové hospodářství - evidence kmenových dat materiálu, skladových pohybů,
 • soupisy zboží pro inventarizaci,
 • sestavy umožňující různé pohledy na skladové zásoby a pohyby zboží.

Ze systému OBS se přenášejí data o všech skladových pohybech do SAPu a tam se účtují. SAP a OBS jsou spojeny několika druhy rozhraní pro přenos dat oběmi směry.

Aplikace Kniha přijatých faktur

Funkčnost aplikace Kniha přijatých faktur začíná zaevidováním faktury do systému a končí jejím předáním do účtárny. Jednotlivé osoby, na které je faktura předaná, se k faktuře vyjadřují a předávají ji dále. Funkce aplikace:

 • evidence došlých faktur a jejich elektronický tok ve firmě,
 • naskenované elektronické podoby faktur,
 • napojení na elektronickou poštu a elektronický podpis.