so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod IT Software Podpůrné ekonomické systémy

Podpůrné ekonomické systémy

PODPŮRNÉ EKONOMICKÉ SYSTÉMY A MANAŽERSKÉ NADSTAVBY

Oblast ekonomických systémů je dnes značně saturována. Společnost YOUR SYSTEM se však zaměřuje na vysoce efektivní řešení provozních problémů firem a organizací na základě dat z existujících a fungujících aplikací. Ambicí společnosti YOUR SYSTEM přitom není výměna systému, ale jeho vylepšení, rozšíření funkcionality a zefektivnění fungování stávajících systémů. Po vstupní analýze implementujeme do prostředí zákazníka doplňující agendy agregující podnikové informace a poskytující managementu cenné informace v reálném čase. Samozřejmostí je interface do stávajících systémů zákazníka, např. do SAPu.

 

 

Naše zkušenosti uplatňujeme zejména v následujících oblastech:

$1●      manažerské nadstavby,

$1●      řešení odbytových specifik,

$1●      sklady,

$1●      evidence majetku,

$1●      personalistika.

$1●      document management.

Základním stavebním kamenem ekonomických aplikací je systém OBS, integrující následující oblasti:

Aplikace Prodej

Aplikace Prodejslouží jakožto odbytová aplikace k tvorbě a evidenci vydaných faktur. Funkce aplikace:

$1●      vystavování faktur (dodacích listů) za zboží v návaznosti na skladové hospodářství,

$1●      vystavování faktur za služby s možností tvorby katalogu služeb,

$1●      evidence faktur a sestavy umožňující různé pohledy

$1●      sestavy a přehledy o tržbách.

Aplikace Skladová evidence

Základní funkčnosti aplikace Skladová evidence jsou následující:

$1●      skladové hospodářství - evidence kmenových dat materiálu, skladových pohybů,

$1●      soupisy zboží pro inventarizaci,

$1●      sestavy umožňující různé pohledy na skladové zásoby a pohyby zboží.

Ze systému OBS se přenášejí data o všech skladových pohybech do SAPu a tam se účtují. SAP a OBS jsou spojeny několika druhy rozhraní pro přenos dat oběmi směry.

Aplikace Kniha přijatých faktur

Funkčnost aplikace Kniha přijatých faktur začíná zaevidováním faktury do systému a končí jejím předáním do účtárny. Jednotlivé osoby, na které je faktura předaná, se k faktuře vyjadřují a předávají ji dále. Funkce aplikace:

$1●      evidence došlých faktur a jejich elektronický tok ve firmě,

$1●      naskenované elektronické podoby faktur,

$1●      napojení na elektronickou poštu a elektronický podpis.

Aplikace Evidence majetku

Aplikace Evidence majetku soustřeďuje operativní informace o hmotném a nehmotném dlouhodobém majetku, drobném hmotném i nehmotném majetku, jakož i majetku v režimu leasingu, či svěřeného do používání třetí firmou. Základní funkce aplikace:

$1●      založení karet evidence majetku z výstupu skladové evidence, včetně vyhotovení zápisů o převzetí majetku,

$1●      při založení karty vstup základních údajů pro založení položky účetní evidence majetku (pořizovací cena, datum zařazení, SKP = kód pro určení účetní a daňové skupiny majetku a údajů pro odepisování, inventární číslo),

$1●      evidence o umístění majetku a odpovědných osobách, včetně exportu podkladů pro inventury, nahrávání inventur a sestavení přehledu výsledků inventur,

$1●      evidence změn umístění a osob, vč. event. vyhotovení dokladu o přesunu majetku,

$1●      evidence základních informací o příslušenství majetku, konfiguracích (zejm.výpočetní techniky) a následných změnách; v případě, že jde o zhodnocení majetku, též včetně údajů pro potřebných pro přenos do účetní evidence,

$1●      evidence údajů potřebných pro generování podkladů pro fakturaci v případě pronajímaného majetku (kód zákazníka, smluvní kategorie majetku, způsob odvození ceny, datum zahájení a ukončení fakturace, způsob fakturace apod.) a vyhotovení těchto podkladů (v rámci měsíční uzávěrky),

$1●      napojení na účetní evidenci majetku v SAPu – automatické zakládání položek účetní evidence majetku, promítání změn - zhodnocení, úbytky a vyřazení majetku.

Aplikace Výkazy práce

Aplikace Výkazy práce slouží pro alokaci fondu pracovní doby na jednotlivé zakázky a pro alokaci jednotek na zakázky. Jde o pořízení dat jednotlivými pracovníky, (popřípadě import těchto dat), schválení pořízených dat vedoucím střediska (popřípadě jím pověřeným pracovníkem), odsouhlasení dat projektovým managerem, import dat do SAPu. Zahrnuje i sestavy vztahující se k této problematice.

Aplikace Personalistika

Aplikace Personalistika slouží pro agregování kompletních personálních informací, sběr a odsouhlasení měsíčních podkladů pro výpočet mezd a obsahuje řadu uživatelsky definovaných výstupů potřebných pro personální práci. Pro zefektivnění práce je v rámci modulu agregováno elektronické zpracování měsíčních výpisů telefonního operátora a automatické generování účetního dokladu s rozúčtováním na definovaná střediska.

Aplikace Manažerské nadstavby AGRIS

Aplikace Manažerské nadstavby AGRIS slouží k agregování dat z účetního systému (např. ze SAPu), vytváření uživatelských pohledů křížem přes střediska či zakázky, porovnávání plánovaných ukazatelů se skutečností a sledování firemního cash-flow.

Řešení elektronické spisové služby pro Centrální depozitář cenných papírů

Případová studie

Potřeba zákazníka

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s.. K základním činnostem společnosti patří provozování systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů, půjčování cenných papírů, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů, od roku 2007 též vypořádání obchodů s elektrickou energií uzavřených na Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE). Centrální depozitář rovněž vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům. V činnosti vypořádání obchodů s cennými papíry zaujímá společnost dominantní postavení na kapitálovém trhu.

V červenci 2010 CDCP převzal evidenci cenných papírů, která byla do té doby  vedena Střediskem cenných papírů. Po převzetí evidence bylo potřeba pro zpracování dotazů o cenných papírech zavést elektronickou spisovou službu. Jedná se zejména o dotazy orgánů veřejné moci, které přijdou přes ISDS (Informační systém datových schránek) a které je nutné vyřídit ve velmi krátké zákonné lhůtě.

Řešení od společnosti YOUR SYSTEM

Bylo rozhodnuto, že nová elektronická spisová služba (ESS) bude postavena na platformě Lotus Domino, která je jednou ze základních platforem ve společnosti. Po několik analytických schůzkách byly nadefinovány základní požadavky na budoucí systém:

$1●      napojení na 2 základní elektronické zdroje – email, ISDS

$1●      napojení na centrální podatelnu, která zpracovává papírovou příchozí poštu

$1●      možnost přidělení zpracovatele (řešitelské skupiny)

$1●      možnost snadného vytvoření odpovědi a její odeslání pomocí ISDS

$1●      dodržování zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004

$1●      rychlá a jednoduchá evidence, tak aby velký objem příchozích požadavků mohl být efektivně zpracován a přidělen na příslušné řešitele

$1●      detailní logování všech provedených operací

$1●      integrace se stávajícími IS

Celý systém se navrhl tak, aby se maximálně využily stávající zdroje a aplikace, které se v organizaci již užívají a efektivně se doplnily o další navazující aplikace a tím se zvýšila efektivita celku. Nová ESS se tedy napojila na existující aplikaci „Centrální podatelna“, kde se evidovala veškerá papírová pošta. Tato aplikace byla doplněna o skener a tiskárnu pro tisk evidenčních štítků. Na tomto pracovišti se nyní provede skenování příchozích papírových dokumentů, nalepení evidenčního štítku na papárový dokument a jeho uložení v archívu. V organizaci následně koluje již jen příslušná elektronická podoba dokumentu, která je předána do ESS, kde se provede zpracování příslušnou řešitelskou skupinou. Samozřejmostí bylo napojení ESS na stávající evidence externích kontaktů.

Základním parametrem nové aplikace je efektivní, jednotné zpracování všech zdrojových dokumentů. Aplikace proto poskytuje jedno univerzální rozhraní pro zpracování nových datových zpráv, příchozích zpráv a dokumentů předaných z centrální podatelny, a to na jedné obrazovce, tak aby se zpracovatelé nemuseli přepínat do různých částí, kde by kontrolovali nové příchozí požadavky na zpracování.

Přínosy řešení

Integrací se stávajícími aplikacemi se zvýšila efektivita práce jednotlivých osob. Papírová pošta přijde jen na centrální podatelnu, kde ji naskenují, na papír nalepí evidenční štítek a elektronickou verzi tohoto příchozího dokumentu předají do ESS. Eliminací papírové oběhu se zamezuje jeho ztrátě a zvyšuje se celková rychlost zpracování.

ESS je samozřejmě plně integrována s ISDS a velmi jednoduše umožňuje datové zprávy přijímat a odesílat. Jakékoliv operace s ISDS jsou plně logovány do speciálního modulu tak, aby informace byly snadno dohledatelné. Správci ESS si mohou zvolit ze 6 úrovní logování, které chtějí mít aktivní, a to ve dvou oddělených oblastech. Lze tedy mít podrobný log zpracování datové zprávy a základní log komunikace s webovými službami.

Jednotná evidence a jednotné procesy elektronického zpracování zrychlily zpracování jednotlivých dokumentů a zavedly standardizované postupy, jak s dokumenty pracovat.

V rámci evidence je vždy z každého místa dostupná informace o všech interních evidenčních číslech, ale také o evidenčních číslech odesílatele. Dokumenty jsou evidovány dle spisových a archivačních pravidel a dostávají přidělené spisové a skartační značky. Systém obsahuje speciální sestavy, které umožňují efektivně vyhledat dokumenty, které se mají v aktuálním roce např. skartovat. Samozřejmostí je uzavírání období tak, aby příslušné evidenční knihy nebyly editovatelné a proces zpracování byl auditovatelný.

 

Komunikační platforma IBM Sametime

IBM Sametime® software poskytuje organizacím a jejím uživatelům integrovanou sadu služeb pro komunikaci v reálném čase (hlas, data a video). Tato platforma poskytuje komunikační a kolaborační nástroje (také out-of-the-box integraci s mnoha kolaboračními aplikacemi), které usnadňují zaměstnancům efektivní vyhledávání a kontaktování kolegů, zákazníků a obchodních partnerů, stejně tak i spolupráci s nimi.

Hlavní důvody proč využívat tento produkt:

Schéma infrastruktury serverů IBM Sametime v8.5.1

 

 

 Minimální systémové a hardwarové požadavky IBM Sametime v8.5.1

Operační systémy

$1●      Windows Server 2003/2008 Standard/Enterprise Edition  x86/x64

$1●      Unix/Linux

$1○      RHEL 5.0 x86/x64; SuSE (SLES) 10 SP1 x86/x64

$1○      AIX 5.3 TL9 System i/p; AIX 6.1 TL2 System i/p

$1●      IBM i 5.4 IBM Power, IBM i 6.1 IBM Power, IBM i 7.1 IBM Power

$1●      Solaris 10 SPARC

$1●      Mac OS – Sametime Connect Client

$1●      Mobile OS

$1○      Blackberry

$1○      Nokia Series 60 3rd edition Feature Pack1/Pack2

$1○      Windows Mobile 2003 SE PocketPC

$1○      Windows Mobile 5.0 PocketPC

$1○      Windows Mobile 5.0 Smartphone

$1○      Windows Mobile 6.0 Standard/Professional

$1○      iPhoneOS

Databáze

$1●      DB2 Universal Databate Workgroup Edition v 9.5      

Adresářové služby

$1●      Lotus Domino (v. 7.0, 8.0, 8.5, 8.5.1, 8.5.2)

$1●      LDAP servery

$1○      Lotus Domino

$1○      Tivoli Directory Server min v.5.2

$1○      MS Active Directory min v.2003

$1○      Novell eDirectory v. 8.8

Webové servery

$1●      Lotus Domino(verze  8.0, 8.5, 8.5.1, 8.5.2)

Paměť

$1●      pro servery je doporučeno 4GB RAM jako minimum

$1●      pro Sametime Connect client je doporučeno minimum 1GB RAM (audio a video funkcionalita atd.)

 

Detailní informace o systémových a hardwarových požadavcích lze shlédnout na internetové adresehttp://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27018591

Další informace o produktu lze shlédnout na internetových adresách:

http://www.ibm.com/software/products/cz/cs/sametime

http://www.ibm.com/software/lotus/sametime/

Spolupráce se sociální komunikací pomocí integrovaného hlasu, dat a videa

IBM ® Sametime ® produkty v reálném čase, sociální komunikace do podnikatelského prostředí, poskytuje jednotné uživatelské zkušenosti přes instant messaging, on-line setkání, hlasu, videa a dat.

IBM Sametime podporuje sociální komunikaci s funkcemi, které zahrnují:

$1●     Enterprise instant messaging, on-line indikátory přítomnosti a okamžité spojení  lidí a informací v sociálním podnikatelském prostředí.

$1●     On-line setkání , které nabízejí high-definition audio a video a dokument, aplikace a sdílení obrazovky.

$1●     Nové! Podpora mobilních zařízení , která vás spojí odkudkoliv, na smartphonu nebo tabletu.

$1●     Hlas a video integrace pro nasazení v rámci vaší podnikové sítě s plnou podporou průmyslových standardů.

$1●     Flexibilní platforma , která pomáhá rozšířit UC prostředí tím, že integruje sociální komunikace do vašich procesů a aplikací.

Enterprise instant messaging, online indikátory přítomnosti a spolupráce komunity

$1●     Používá stavové ikony, které indikují on-line dostupnost a umístění spolupracovníků, ať už jsou v jednání, offline nebo k dispozici pro real-time sociální komunikaci.

$1●     Umožňuje okamžitý přístup k lidem, informacím, které byly odeslány a zveřejněny v těsné integraci se sociální obchodní platformou IBM.

$1●     Umožňuje uživatelům sdílet soubory okamžitě, což vám ušetří čas potřebný k odesílání e-mailů

$1●     Spravuje on-line historii zpráv pomocí času a protokol odeslaných souborů a odkazů

On-line setkání

$1●     Umožňuje sdílení souborů, aplikací a obrazovek s lidmi uvnitř i vně společnosti s využitím bezpečnostních bohatých funkcí, včetně audia a videa.

$1●     Umožňuje zažít celou řadu non-verbální a verbální komunikace, zlepšit hodnotu a efektivitu vašich schůzek pomocí audio a video konference.

$1●     Poskytuje přístup k on-line setkání z počítače, notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu.

$1●     Umožňuje zaměstnancům otevřít trvalé zasedací místnosti pro zahájení vyšší úrovně komunikace.

Nové! Podpora mobilních zařízení

$1●     Podporuje high-definition VoIP audio a video chatu a setkání, softwarový telefon s podporou PSTN volby a Sametime Unified Telephony Integration.

$1●     Poskytuje bohatou přítomnost s vlastním postavením a geografickou podporu umístění.

$1●     Integrace s IBM Connections Files a Profiles.

$1●     Nabídky na straně serveru nahrávky, zařízení-to-desktop dálkové ovládání, přístroje na straně anotace, push-notifikace podporu a integraci kalendáře s IBM Notes a Microsoft Outlook.

$1●     Podporuje iOS, Android a BlackBerry.

Hlas a video integrace

$1●     Obsahuje duální audio a video rozhraní, které pracuje s vestavěným-in IBM Sametime nebo softwaru třetích stran médií, poskytuje audio a video funkce v on-line setkání a konferencí s podporou pro multi-point videokonference.

$1●     Podpora standardních kodeků, Voice over Internet Protocol (VoIP) a (SIP) pro vysoce kvalitní, vestavěné hlasové a video služby a integraci s různými audio a video systémů Session Initiation Protocol.

$1●     Zahrnuje Sametime Bandwidth Manager, který udržuje kvalitní služby pro bohatou mediální spolupráci při ochraně šířky pásma pro kritické aplikace.

$1●     Poskytuje Network Address Translation (NAT) traversal, podporující Interactive Connectivity Podnik

$1●     Pracuje s vašimi telefonními systémy prostřednictvím zásuvných modulů třetích stran nebo IBM Sametime Unified Telephony klienta.

Flexibilní platforma

$1●     Poskytuje jednotné uživatelské prostředí pro širokou škálu sociálních komunikačních schopností.

$1●     Poskytuje vestavěnou integraci s produktem IBM WebSphere ® Portal, IBM Notes ®, IBM Connections, Microsoft Office, Microsoft Outlook a Microsoft SharePoint; také umožňuje integraci s podnikovými aplikacemi třetích stran.

$1●     Rozhraní s existujícími daty a telefonní sítě s využitím nástrojů a middleware, standardy-založené, chrání investice do vaší stávající infrastruktury.

$1●     Spolupracuje s více operačními systémy, e-mailových platforem a audio a videokonferenčních systémů, podporující celou řadu uživatelů.

$1●     Poskytuje software development kit, a otevřené standardy-založené nástroje IBM Sametime komunikační schopnosti v obchodních aplikacích pro komunikaci podporující procesy.

Společnost YOUR SYSTEM je česká firma působící na našem trhu v oblasti informačních technologií. V současné době zaměstnává více než 150 odborníků.

Nabídka společnosti je podřízena požadavkům zákazníků tak, aby si mohli vybrat přesně ty služby, které odpovídají jejich strategickým záměrům. Díky pobočkám na celém území republiky (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha) je YOUR SYSTEM schopen zabezpečit podporu zákazníků po celé ČR a velmi rychle reagovat na jejich požadavky.

Cíl společnosti

Cílem společnosti YOUR SYSTEM je vyprofilovat se jako významný dodavatel IT technologií nejen v ČR, ale i v okolních státech. Mezi naše základní strategické směry patří:

$1●      orientace na zákazníka a vybudování dobrých vztahů na bázi důvěry a spolehlivosti

$1●      poskytování služeb s přidanou hodnotou v těsné spolupráci s dodavateli technologií

$1●      procesní řízení na bázi plánování lidských i znalostních kapacit

$1●      dodržování integrované politiky QMS, EMS, ISMS, ITSM a BOZP

KONTAKTY:

YOUR SYSTEM, spol. s r.o. – sídlo společnosti

Türkova 2319/5b (Prague Gate)

149 00 Praha 4 – Chodov

IČO: 00174939

DIČ: CZ00174939

Telefon

+420 277 775 500

+420 277 775 511

Fax

+420 277 775 501

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Běžná provozní doba

po – pá 9:00 – 17:00 hod

Servisní dispečink

+420 277 775 515

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.