čt23012020

Poslední aktualizace31.10.2019 (06:56)

Back Jste zde: Úvod Potraviny Distribuce

PEGAS - nabídka říjen 2019

Profesionální zásobování potravinami

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila, aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

jidelna deti 

Náhradní plnění

Jsme firma, která zaměstnává zdravotně postižené pracovníky, pro které má vymezena chráněná pracovní místa. Každý, kdo odebírá naše zboží a služby tedy podporuje jejich práci a navíc má možnost dosáhnout daňové úspory ve formě náhradního plnění:

Jsme poskytovatel náhradního plnění (před novelou zákona o zaměstnanosti z 1. 1. 2018)

Poskytování náhradního plnění je jedna z možností pro firmy, jak splnit zákonnou povinnost a zároveň podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 „Co musím splňovat, abych mohl být poskytovatelem náhradního plnění?“. S tím ruku v ruce vyvstává další důležitá otázka: „Proč chci být vlastně poskytovatelem náhradního plnění?“

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce

Osoby se zdravotním postižením mají dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nárok na zvýšenou ochranu na trhu práce. Podle orgánu sociálního zabezpečení jsou jimi uznány osoby (§67):

 

 • invalidní ve III. stupni,
 • invalidní ve II. a I. stupni,
 • osoby zdravotně znevýhodněny (jedná se o dlouhodobé omezení delšího než 1 rok vlivem nepříznivého zdravotního stavu).

 

 

Při zaměstnávání osob se zdravotním postižením máte nárok na podporu od Úřadu práce prostřednictvím zřizování chráněného pracovního místa.

 

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo (§75) je zřízeno zaměstnavatelem na základě smlouvy s příslušným Úřadem práce, na základě čehož máte nárok i na finanční příspěvek. Dohoda se uzavírá na 3 roky, po jejichž dobu je povinný zaměstnavatel pracovní místo provozovat. Chráněných pracovních míst (dále CHPM) může zaměstnavatel samozřejmě zřídit více od čehož se dále odvíjí i výše příspěvku.

Dohodu o zřízení CHPM může uzavřít s Úřadem práce i osoba se zdravotním postižením samostatně výdělečně činná.

Formulář je dostupný zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.

 Základní podmínkou je nemít záznamy na finančním a jiném úřadě o neplnění zákonných podmínek (dluhy na zdravotním a sociálním pojištěním apod.). Dle § 76 je možné získat i částečnou podporu na provozní náklady CHPM.

Více než 50 % osob zaměstnaných na CHPM

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na úhradu skutečně vynaložených nákladů na mzdy a platy ve výši 75 % pro osoby zaměstnané na pracovní poměr (podrobněji § 78). Příspěvek se poskytuje čtvrtletně a vždy zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele. O příspěvek se žádá příslušná krajská pobočka Úřadu práce – pro fyzické osoby v místě bydliště, pro právnické osoby v místě sídla firmy.

Tito zaměstnavatelé mohou (ale nemusejí!) poskytovat náhradní plnění v případě, že ve čtvrtletním přepočteném počtu zaměstnávají 50% osob se zdravotním postižením.

Dodavatelé náhradního plnění

Dodavatelem náhradního plnění se můžete stát až po roce vaší činnosti (tzn. po roce, kdy zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením na CHPM). Vychází to ze zákonu, který udává limit v jakém celkovém objemu je možné poskytnout výrobky a služby všem odběratelům.

 „Tento limit se však vztahuje k přepočtenému počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v předchozím kalendářním roce. To znamená, že pokud dodavatel zahájil činnost ve sledovaném kalendářním roce, nemůže v tomto roce poskytovat výrobky nebo služby nebo zadávat zakázky pro účely plnění povinného podílu.“ (§ 81)

Povinnosti dodavatelů náhradního plnění:

přihlásit se do Evidence náhradního plnění spravované MPSV,

zaznamenávat veškeré odběry služeb a produktů (nejpozději 30 kalendářních od zaplacení odběratelem),

čtvrtletně zadávat přepočtený počet zaměstnanců za předchozí čtvrtletí.

 Zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením mohou čerpat podporu z Úřadu práce. Můžete využít poradenství i finance, ale je třeba se poradit na příslušném Úřadu práce a najít si maximum dostupných informací.

Podstatou však stále je, že zaměstnanci se zdravotním postižením mohou vytvářet kvalitní produkty a nabízet konkurenceschopné služby. Zdá se vám to povědomé? Ještě aby ne, však uplatnění nejenom na trhu práce je jedním z cílů, jež řeší většina z nás. A vztahuje se k němu spousta úskalí, ale i radosti z dobře vykonané práce…

Co je náhradní plnění?

invalidi na ulici 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

 • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
 • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
 • kombinovat odvod státu a náhradní plnění

Náhradním plněním:

 • řešíte jednoduše zákonnou povinnost
 • dosáhnete daňové úspory
 • dáváte práci konkrétním lidem se zdravotním postižením
 • pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky
 • v případě označení ochrannou známkou nakupujete kvalitní výrobky a služby od prověřených sociálních firem.

Osoby se zdravotním postižením

Mezi osoby se zdravotním postižením se řadí:

 • osoby ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením),
 • osoby v prvním a druhém stupni invalidity,
 • osoby zdravotně znevýhodněné,
 • osoby, které sice byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení, že již invalidní nejsou.

Nárok na invaliditu (zdravotní znevýhodnění) se dokládá posudkem, potvrzením, případně rozhodnutím. Posudek musí být vydán dle právních předpisů ČR. Mezi osoby se zdravotním postižením je možné započítat i starobní důchodce zaměstnané v pracovním poměru, jestliže jsou stále invalidní.

 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny (s výjimkou příslušníků vojáků z povolání ve služebním poměru, obecní policie, inspektorů báňských úřadů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby), kteří za sledované období zaměstnávají v průměru více než 25 zaměstnanců. Splněním povinnosti není jen skutečné zaměstnání, ale i takzvané náhradní plnění.

Povinnost může zaměstnavatel splnit:

 • zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
 • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale jsou osobami zdravotně postiženými, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
 • odvodem do státního rozpočtu,
 • kombinací výše uvedeného.

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Při výpočtu povinnosti zaměstnání se vychází z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Pro výpočet je důležitý počet odpracovaných hodin k ročnímu fondu pracovní doby bez svátků. Do výpočtu se zahrnují skutečně odpracované hodiny, přesčasy, hodiny čerpané dovolené (ne proplacené), překážky v práci (překážky na straně zaměstnavatele a osobní překážky na straně zaměstnance, za které náleží mzda nebo plat podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.), pracovní neschopnost (včetně třídenní karenční lhůty), za kterou je poskytována náhrada mzdy a nemocenské, doba ošetřovného. Nezapočítává se naopak případná proplacená řádná dovolená, mateřská a rodičovská dovolená, neplacené volno a doba pracovní neschopnosti, za kterou není poskytováno nemocenské od ČSSZ. Podrobný postup je uveden v pokynech k tiskopisu oznámení, zákoně o zaměstnanosti nebo ve vyhlášce č. 518/2004, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Jedná se ale pouze o hodiny odpracované zaměstnanci pracujícími v rámci pracovních poměrů (tj. pracovní smlouvy, rovněž zaměstnanci ve služebním poměru, včetně volby a jmenování). Hodiny odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nepočítají.

nařízení vlády č. 590/2006 Sb

lidi a invalida 

Naše nabídka pro náhradní plnění 2019

Nabízíme komplexní řešení náhradního plnění v roce 2019 na klíč všem našim partnerům i novým zákazníkům.
Zajišťujeme náhradní plnění s komplexním servisem a právním poradenstvím.
Neváhejte nám své potřeby náhradního plnění sdělit a my navrhneme optimální řešení pro Vaši společnost. 

 

Zavolejte nám a domluvte se na centrále společnosti

na odběru zboží a služeb s náhradním plněním.

Tuto nabízenou službu Vám ochotně zajistí a zboží dodá firma

PEGAS spol. s r.o.

Profesionální zásobování potravinami

více nahttp://www.pegasplus.cz/

PEGAS - nabídka září 2019

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila, aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

kuchari v jidelne 

 

Do naší nabídky prodávaných produktů patří zejména výrobky společnosti EUROPASTA, která je značkovým výrobcem s klíčovými značkami Adriana pasta, Zátkovy těstoviny, Rosické těstoviny a Ideál (značka zejména pro slovenský trh).

Významnou část obchodních aktivit Europasty tvoří i výroba těstovin privátních značek pro rychle rostoucí obchodní řetězce v regionu Střední Evropy. Výhodou společnosti je její centrální poloha v tomto regionu a velmi dobrá surovinová základna jak mouky z tvrdé pšenice (semoliny), tak i mouky z potravinářské pšenice.

Mlýnská divize společnosti v Boršově nad Vltavou představuje zejména zdroj suroviny (mouky z měkké pšenice) pro výrobu těstovin. Současně mlýny zásobují i zákazníky z volného trhu, zejména v regionu Jižních Čech. Především se jedná o pekařské společnosti. Europasta je i aktivním dodavatelem spotřebitelského balení mouky na český trh

 V měsíci září 2019 byly nejčastěji prodávané produkty této značky tyto:

 

 • Těstoviny penne ADRIANA
 • Špagety ADRIANA
 • Kolínka SAN BENITO
 • Široké nudle SAN BENITO

 

 logo europasta

 

TĚSTOVINY PENNE Adriana

 penne adriana                                   

 

 

Těstoviny PENNE Adriana

sáček

Dodávané v balení 450g

 

ŠPAGETY ADRIANA

 spagety Adriana

Špagety Adriana

sáček

Dodávané v balení 450g

TĚSTOVINY KOLÍNKA SAN BENITO

 kolinka sanbenito

 

 Těstoviny SAN BENITO kolínka

 balení sáček

 Dodávané v balení 5 kg

 

 TĚSTOVINY ŠIROKÉ NUDLE SAN BENITO

 nudle siroke sanbenito

Těstoviny SAN BENITO široké nudle

 balení sáček

 Dodávané v balení 5 kg

 

 auto CB

 logo pegas

 

Všechny tyto nabízené produkty Vám ochotně zajistí a dodá firma

PEGAS spol. s r.o.

Profesionální zásobování potravinami

více na http://www.pegasplus.cz/

 

PEGAS - nabídka červenec 2019

Profesionální zásobování potravinami

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila, aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

Rozsáhlý, vždy čerstvý sortiment potravin od tuzemských a zahraničních dodavatelů, především suchý koloniál, sterilovaná zelenina, kompoty, mléčné výrobky, mražené zboží, chlazené potraviny, cukrovinky, vejce, koření a zkrátka všechno co potřebuje ke své činnosti školní nebo závodní jídelna, vývařovna či kuchyně v nemocnicích domovech důchodců a dalších sociálních zařízeních

 titulka deti

 V měsíci červenci 2019 jsme pro Vás připravili jako každý rok letní objednávkový formulář, kde najdete spoustu zajímavých stálých produktů i novinky, které trh nabízí. V letní nabídce najdete stálý sortiment produktů značky: LA FOOD, Pribináček, EUROPASTA, TATRA, KONZERVÁRNA Novák a VITANA a mnoha jiné.

 nabidka produktu

 letni objednavka srpen 2019

 

POLOHRUBÁ MOUKA                                      HRUBÁ MOUKA

Výběrová                                                                        Zlatý klas

polohruba                                              

 

Dodávané v balení 1 kg                                                                    Dodávané v balení 1 kg

 

TĚSTOVINY z výběru

               spagety vitana                          

                        Špagety VITANA                                   Mušličky VITANA

                             Dodávané v balení 5 kg                                                    Dodávané v balení 5 kg

 

ŘEPKOVÝ OLEJ MANKA                                                          SLUNEČNICOVÝ OLEJ SLUNKA

 repkovy olej mankaslunecnicovy olej slunka

                    

Dodávané v balení 1 l                                                  Dodávané v balení 1 l

 sklad pegas lidi

logo pegas

Všechny tyto nabízené produkty Vám ochotně zajistí a dodá firma

PEGAS spol. s r.o.

Profesionální zásobování potravinami

více nahttp://www.pegasplus.cz/

 

PEGAS - nabídka srpen 2019

Profesionální zásobování potravinami

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v rozsáhlém, vždy čerstvém sortimentu potravin od tuzemských a zahraničních dodavatelů, především suchý koloniál, sterilovaná zelenina, kompoty, mléčné výrobky, mražené zboží, chlazené potraviny, cukrovinky, vejce, koření a zkrátka všechno co potřebuje ke své činnosti školní nebo závodní jídelna, vývařovna či kuchyně v nemocnicích domovech důchodců a dalších sociálních zařízeních

Jako jedna z mála firem je poskytovatelem náhradního plnění. Splňuje podmínku podílu zaměstnanců se zdravotním postižením.

Náhradní plnění

Jsme firma, která zaměstnává zdravotně postižené pracovníky, pro které má vymezena chráněná pracovní místa. Každý, kdo odebírá naše zboží a služby tedy podporuje jejich práci a navíc má možnost dosáhnout daňové úspory ve formě náhradního plnění:

Co je náhradní plnění?

sipka invalidaZaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

 • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
 • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
 • kombinovat odvod státu a náhradní plnění

 

Kolik ušetříte s náhradním plněním

Snadno zjistíte, kolik byste měli zaměstnávat handicapovaných osob, nebo v jaké výši čerpat náhradní plnění.

Výhody čerpání náhradního plnění

Máte problém pro svou firmu najít pracovníky z řad osob se zdravotním postižením a chcete ušetřit na odvodu do státního rozpočtu?

 pecovatelka

 Náhradním plněním:

 • řešíte jednoduše zákonnou povinnost
 • dosáhnete daňové úspory
 • dáváte práci konkrétním lidem se zdravotním postižením
 • pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky
 • v případě označení ochrannou známkou nakupujete kvalitní výrobky a služby od prověřených sociálních firem.

Osoby se zdravotním postižením

Mezi osoby se zdravotním postižením se řadí:

 • osoby ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením),
 • osoby v prvním a druhém stupni invalidity,
 • osoby zdravotně znevýhodněné,
 • osoby, které sice byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení, že již invalidní nejsou.

Nárok na invaliditu (zdravotní znevýhodnění) se dokládá posudkem, potvrzením, případně rozhodnutím. Posudek musí být vydán dle právních předpisů ČR. Mezi osoby se zdravotním postižením je možné započítat i starobní důchodce zaměstnané v pracovním poměru, jestliže jsou stále invalidní.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny (s výjimkou příslušníků vojáků z povolání ve služebním poměru, obecní policie, inspektorů báňských úřadů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby), kteří za sledované období zaměstnávají v průměru více než 25 zaměstnanců. Splněním povinnosti není jen skutečné zaměstnání, ale i takzvané náhradní plnění.

Povinnost může zaměstnavatel splnit:

 • zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
 • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale jsou osobami zdravotně postiženými, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
 • odvodem do státního rozpočtu,
 • kombinací výše uvedeného.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Při výpočtu povinnosti zaměstnání se vychází z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Pro výpočet je důležitý počet odpracovaných hodin k ročnímu fondu pracovní doby bez svátků. Do výpočtu se zahrnují skutečně odpracované hodiny, přesčasy, hodiny čerpané dovolené (ne proplacené), překážky v práci (překážky na straně zaměstnavatele a osobní překážky na straně zaměstnance, za které náleží mzda nebo plat podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.), pracovní neschopnost (včetně třídenní karenční lhůty), za kterou je poskytována náhrada mzdy a nemocenské, doba ošetřovného. Nezapočítává se naopak případná proplacená řádná dovolená, mateřská a rodičovská dovolená, neplacené volno a doba pracovní neschopnosti, za kterou není poskytováno nemocenské od ČSSZ. Podrobný postup je uveden v pokynech k tiskopisu oznámení, zákoně o zaměstnanosti nebo ve vyhlášce č. 518/2004, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Jedná se ale pouze o hodiny odpracované zaměstnanci pracujícími v rámci pracovních poměrů (tj. pracovní smlouvy, rovněž zaměstnanci ve služebním poměru, včetně volby a jmenování). Hodiny odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nepočítají.

nařízení vlády č. 590/2006 Sb

 

Odebírání výrobků nebo služeb

Svou povinnost může zaměstnavatel splnit i jiným způsobem. A to odebráním výrobků, služeb nebo realizováním zakázek od firem, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Předem musí vědět, u kterých zaměstnavatelů může náhradní plnění splnit. To snadno zjistí na internetu, například v katalogu poskytovatelů náhradního plnění na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Poskytnout náhradní plnění mohou i OSVČ, které sice nejsou zaměstnavateli, ale samy patří mezi osoby se zdravotním postižením. Čtěte také: S čím vším se musí zaměstnavatelé v roce 2018 vypořádat

Pro výpočet je nezbytný údaj o vyhlášené průměrné mzdě v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. Pro rok 2017 činí 28 761 Kč. Cena výrobků nebo služeb odebraných od uvedených zaměstnavatelů se vydělí 7násobkem této částky (u plátců DPH se počítá bez DPH).

 Odvod do státního rozpočtu

Při plnění odvodem do státního rozpočtu se počítá, stejně jako v předchozích příkladech, na dvě desetinná místa, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru až výsledná částka.

Zaměstnavatel musí vypočítat a odvést příslušnou částku ve stanoveném termínu do státního rozpočtu. To provede vyplněním tiskopisu Ohlášení o plnění povinného podílu za rok 2017 nejpozději ve čtvrtek 15. února 2018. Odvod by měl být proveden minimálně o den dříve, jelikož částka má být v uvedeném termínu ne zaslána, ale již připsána na účet příjemce, tj. příslušné krajské pobočky úřadu práce.

Formulář Ohlášení o plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců je možné vytisknout a vyplnit, případně vyplnit na PC a následně vytisknout nebo na PC vyplněný rovnou odeslat úřadu práce prostřednictvím datové schránky. Formulář je k dispozici na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí.

 svet invalidu

 

Naše nabídka pro náhradní plnění 2019

Nabízíme komplexní řešení náhradního plnění v roce 2019 na klíč všem našim partnerům i novým zákazníkům.
Zajišťujeme náhradní plnění s komplexním servisem a právním poradenstvím.
Neváhejte nám své potřeby náhradního plnění sdělit a my navrhneme optimální řešení pro Vaši společnost. 

 

 Zavolejte nám a domluvte se na centrále společnosti

na odběru zboží a služeb s náhradním plněním.

auto pegas

 

Všechny tyto nabízené produkty Vám ochotně zajistí a dodá firma

PEGAS spol. s r.o.

Profesionální zásobování potravinami

více na http://www.pegasplus.cz/

PEGAS - nabídka červen 2019

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila, aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

 titulka deti

Do naší nabídky prodávaných produktů mimo jiné výrobky společnosti AGRIMEX, a.s.,jejíž standardní řada zmrazeného ovoce a zeleniny, která uspokojí všechny typy gastronomických provozů. Surovina je pečlivě vybraná a hluboce zmrazená několik hodin po sklizni. S využitím moderní technologie si uchovává charakteristickou vůni, barvu a chuť. Díku tomu v řadě foodservice AGRIMEX nenajdete žádnou drť, či nestandardní tvary.

Do jídelen, které zavážíme se specializujeme na výrobky, které naše klientela poptává. Z mnoha jiných produktů je to právě mražená zelenina této mnoha let na trhu uznávané značky.

V měsíci červnu 2019 jsme pro vás připravili aktuální leták mražené zeleniny této značky:

 

 • Kukuřice
 • Mrkev proužek
 • Pórek
 • Špenát sekaný
 • Směs do polévek
 • Cibule krájená agrimexletak agrimex

KUKUŘICE                                       MRKEV PROUŽEK

 kukurice agrimex    mrkev agrimex

Kukuřice AGRIMEX                                   Mrkve proužek AGRIMEX

balení pytel                                                                 balení pytel

Dodávané v balení 2,5 kg                          Dodávané v balení 2,5 kg

 

PÓREK                                             ŠPENÁT SEKANÝ

 porek agrimex  

             

Pórek AGRIMEX                                         Špenát AGRIMEX

balení pytel                                                                  balení pytel

Dodávané v balení 2,5 kg                          Dodávané v balení 2,5 kg

 Pegas titulka auto

 

Všechny tyto nabízené produkty Vám ochotně zajistí a dodá firma

PEGAS spol. s r.o.

Profesionální zásobování potravinami

více na http://www.pegasplus.cz/