so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Potraviny Distribuce PEGAS - nabídka říjen 2019

PEGAS - nabídka říjen 2019

Profesionální zásobování potravinami

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila, aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

jidelna deti 

Náhradní plnění

Jsme firma, která zaměstnává zdravotně postižené pracovníky, pro které má vymezena chráněná pracovní místa. Každý, kdo odebírá naše zboží a služby tedy podporuje jejich práci a navíc má možnost dosáhnout daňové úspory ve formě náhradního plnění:

Jsme poskytovatel náhradního plnění (před novelou zákona o zaměstnanosti z 1. 1. 2018)

Poskytování náhradního plnění je jedna z možností pro firmy, jak splnit zákonnou povinnost a zároveň podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 „Co musím splňovat, abych mohl být poskytovatelem náhradního plnění?“. S tím ruku v ruce vyvstává další důležitá otázka: „Proč chci být vlastně poskytovatelem náhradního plnění?“

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce

Osoby se zdravotním postižením mají dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nárok na zvýšenou ochranu na trhu práce. Podle orgánu sociálního zabezpečení jsou jimi uznány osoby (§67):

 

 • invalidní ve III. stupni,
 • invalidní ve II. a I. stupni,
 • osoby zdravotně znevýhodněny (jedná se o dlouhodobé omezení delšího než 1 rok vlivem nepříznivého zdravotního stavu).

 

 

Při zaměstnávání osob se zdravotním postižením máte nárok na podporu od Úřadu práce prostřednictvím zřizování chráněného pracovního místa.

 

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo (§75) je zřízeno zaměstnavatelem na základě smlouvy s příslušným Úřadem práce, na základě čehož máte nárok i na finanční příspěvek. Dohoda se uzavírá na 3 roky, po jejichž dobu je povinný zaměstnavatel pracovní místo provozovat. Chráněných pracovních míst (dále CHPM) může zaměstnavatel samozřejmě zřídit více od čehož se dále odvíjí i výše příspěvku.

Dohodu o zřízení CHPM může uzavřít s Úřadem práce i osoba se zdravotním postižením samostatně výdělečně činná.

Formulář je dostupný zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.

 Základní podmínkou je nemít záznamy na finančním a jiném úřadě o neplnění zákonných podmínek (dluhy na zdravotním a sociálním pojištěním apod.). Dle § 76 je možné získat i částečnou podporu na provozní náklady CHPM.

Více než 50 % osob zaměstnaných na CHPM

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na úhradu skutečně vynaložených nákladů na mzdy a platy ve výši 75 % pro osoby zaměstnané na pracovní poměr (podrobněji § 78). Příspěvek se poskytuje čtvrtletně a vždy zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele. O příspěvek se žádá příslušná krajská pobočka Úřadu práce – pro fyzické osoby v místě bydliště, pro právnické osoby v místě sídla firmy.

Tito zaměstnavatelé mohou (ale nemusejí!) poskytovat náhradní plnění v případě, že ve čtvrtletním přepočteném počtu zaměstnávají 50% osob se zdravotním postižením.

Dodavatelé náhradního plnění

Dodavatelem náhradního plnění se můžete stát až po roce vaší činnosti (tzn. po roce, kdy zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením na CHPM). Vychází to ze zákonu, který udává limit v jakém celkovém objemu je možné poskytnout výrobky a služby všem odběratelům.

 „Tento limit se však vztahuje k přepočtenému počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v předchozím kalendářním roce. To znamená, že pokud dodavatel zahájil činnost ve sledovaném kalendářním roce, nemůže v tomto roce poskytovat výrobky nebo služby nebo zadávat zakázky pro účely plnění povinného podílu.“ (§ 81)

Povinnosti dodavatelů náhradního plnění:

přihlásit se do Evidence náhradního plnění spravované MPSV,

zaznamenávat veškeré odběry služeb a produktů (nejpozději 30 kalendářních od zaplacení odběratelem),

čtvrtletně zadávat přepočtený počet zaměstnanců za předchozí čtvrtletí.

 Zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením mohou čerpat podporu z Úřadu práce. Můžete využít poradenství i finance, ale je třeba se poradit na příslušném Úřadu práce a najít si maximum dostupných informací.

Podstatou však stále je, že zaměstnanci se zdravotním postižením mohou vytvářet kvalitní produkty a nabízet konkurenceschopné služby. Zdá se vám to povědomé? Ještě aby ne, však uplatnění nejenom na trhu práce je jedním z cílů, jež řeší většina z nás. A vztahuje se k němu spousta úskalí, ale i radosti z dobře vykonané práce…

Co je náhradní plnění?

invalidi na ulici 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

 • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
 • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
 • kombinovat odvod státu a náhradní plnění

Náhradním plněním:

 • řešíte jednoduše zákonnou povinnost
 • dosáhnete daňové úspory
 • dáváte práci konkrétním lidem se zdravotním postižením
 • pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky
 • v případě označení ochrannou známkou nakupujete kvalitní výrobky a služby od prověřených sociálních firem.

Osoby se zdravotním postižením

Mezi osoby se zdravotním postižením se řadí:

 • osoby ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením),
 • osoby v prvním a druhém stupni invalidity,
 • osoby zdravotně znevýhodněné,
 • osoby, které sice byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení, že již invalidní nejsou.

Nárok na invaliditu (zdravotní znevýhodnění) se dokládá posudkem, potvrzením, případně rozhodnutím. Posudek musí být vydán dle právních předpisů ČR. Mezi osoby se zdravotním postižením je možné započítat i starobní důchodce zaměstnané v pracovním poměru, jestliže jsou stále invalidní.

 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny (s výjimkou příslušníků vojáků z povolání ve služebním poměru, obecní policie, inspektorů báňských úřadů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby), kteří za sledované období zaměstnávají v průměru více než 25 zaměstnanců. Splněním povinnosti není jen skutečné zaměstnání, ale i takzvané náhradní plnění.

Povinnost může zaměstnavatel splnit:

 • zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
 • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale jsou osobami zdravotně postiženými, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
 • odvodem do státního rozpočtu,
 • kombinací výše uvedeného.

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Při výpočtu povinnosti zaměstnání se vychází z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Pro výpočet je důležitý počet odpracovaných hodin k ročnímu fondu pracovní doby bez svátků. Do výpočtu se zahrnují skutečně odpracované hodiny, přesčasy, hodiny čerpané dovolené (ne proplacené), překážky v práci (překážky na straně zaměstnavatele a osobní překážky na straně zaměstnance, za které náleží mzda nebo plat podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.), pracovní neschopnost (včetně třídenní karenční lhůty), za kterou je poskytována náhrada mzdy a nemocenské, doba ošetřovného. Nezapočítává se naopak případná proplacená řádná dovolená, mateřská a rodičovská dovolená, neplacené volno a doba pracovní neschopnosti, za kterou není poskytováno nemocenské od ČSSZ. Podrobný postup je uveden v pokynech k tiskopisu oznámení, zákoně o zaměstnanosti nebo ve vyhlášce č. 518/2004, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Jedná se ale pouze o hodiny odpracované zaměstnanci pracujícími v rámci pracovních poměrů (tj. pracovní smlouvy, rovněž zaměstnanci ve služebním poměru, včetně volby a jmenování). Hodiny odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nepočítají.

nařízení vlády č. 590/2006 Sb

lidi a invalida 

Naše nabídka pro náhradní plnění 2019

Nabízíme komplexní řešení náhradního plnění v roce 2019 na klíč všem našim partnerům i novým zákazníkům.
Zajišťujeme náhradní plnění s komplexním servisem a právním poradenstvím.
Neváhejte nám své potřeby náhradního plnění sdělit a my navrhneme optimální řešení pro Vaši společnost. 

 

Zavolejte nám a domluvte se na centrále společnosti

na odběru zboží a služeb s náhradním plněním.

Tuto nabízenou službu Vám ochotně zajistí a zboží dodá firma

PEGAS spol. s r.o.

Profesionální zásobování potravinami

více nahttp://www.pegasplus.cz/