so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Stavebnictví Pragis - divize Vodohospodářské stavby

Pragis - divize Vodohospodářské stavby

vodoměrná sestava.jpgVodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

V podmínkách společnosti Pragis, a.s., platí pouze ukončení hlavním uzávěrem vody za vodoměrem. Odbočení s přípojkovým uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem (dle § 3 zák. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a platí pro ni ustanovení Stavebního zákona). Pro každou zřizovanou nemovitost se samostatným číslem popisným se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka. Výjimečně lze, se souhlasem provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody.

 

 

Vlastníkem vodovodních přípojek, zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem vodovodní přípojky po zahájení účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil (účinnost zákona je od 1.1.2002).

Realizaci oprav všech vodovodních přípojek, uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje klient ze svých provozních prostředků. Opravy jsou takto hrazeny v případech, kdy se nezvyšuje hodnota hmotného majetku. Jde tedy pouze o drobné opravy.

V případech, kde je novým potrubím nahrazena definovatelná část přípojky, zvyšuje se hodnota hmotného majetku, si takovou opravu hradí vlastník příslušné části přípojky. Veřejným prostranstvím (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. §34) se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.vodarenstvi.jpg

Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje klient. – na základě předložené projektové dokumentace, ke které vydává příslušné stanovisko. Vodovodní přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované vody.

Zhotovení vodovodní přípojky a připojení nemovitosti zajistí jejímu vlastníkovi tedy klientu na základě předložení projektové dokumentace se stanoviskem (viz předchozí odstavec), povolení stavebního úřadu a dokladu o vlastnictví objektu technikovi úřadujícímu na ředitelství společnosti. Zde žadatel vyplní žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod, bude s ním sepsána smlouva o dílo (se zaplacením zálohy) a smlouva o dodávce vody.

Veřejný pozemek Soukromý pozemek

Vodovodní přípojka Vnitřní vodovod

Vzorová skladba vodovodní přípojky (do DN 50 včetně):

 • 1. navrtávací pas

 • 2. zemní souprava + základová deska

 • 3. poklop ventilový

 • 4. spojka (přechod na PE potrubí)

 • 5. kulový uzávěr (za vodoměrem s odvodněním)

 • 6. redukce

 • 7. vodoměr

 • 8. šroubení, plastová objímka s plombou na šroubení před vodoměrem

 • 9. zpětná klapka

 • 10. potrubí tlakové přípojky

 • 11. chránička (monolit) z plastu

Poznámka:

Položky 1 – 3 jsou součástí vodovodu pro veřejnou potřebu, položky 5 – 9 mohou být sjednoceny do tržních sestav.  Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformacím podložením nebo upevněním na stěnu.

POŽADAVKY NA PROJEKT VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Projektovou dokumentaci vodovodní přípojky může zpracovat pouze projektant, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má dle platných právních předpisů oprávnění k projektové činnosti.projekty.jpg

Obsah projektové dokumentace:

· technická zpráva s popisem - profilu přípojky, velikosti vodoměru (dle výtokových jednotek), umístění vodoměrné sestavy, materiálového provedení přípojky; požadavek na odběr pro vnitřní požární vodovod (viz ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou); u objektů pro podnikatelské účely je třeba doložit hydrotechnické výpočty spotřeby pitné vody (denní odběr, maximální denní odběr, roční a požární odběr) a popis dalších použitých zařízení

· situace širších vztahů – větší měřítko (1:5000)

· koordinační situace (v měřítku 1:500) se zákresem objektu, pro který je přípojka zřizována, stávajícího vodovodního řadu, kanalizačního řadu, navrhované přípojky, návaznost na ostatní sítě – okótovat vzdálenosti; v situaci je nutno uvést čísla parcel všech stavbou dotčených pozemků a doporučujeme uvést i číslo popisné nejbližšího rodinného domu

Standardy pro vodovodní síť

· podélný profil vodovodní přípojky – řez přípojkou, jednoduché schéma v přijatelném měřítku, výškové řešení při vstupu do objektu; v podélném profilu je nutno označit materiál, profil, spád, délku přípojky po vodoměr nebo vodoměrnou šachtu, celkovou délku přípojky po

Rodinný dům

· rozměry vodovodní přípojky označit dle platné technické normy; příklad označení: PE100 Ø 32/ 3,0 (toto odpovídá vnitřnímu průměru DN 25)

· stavební výkres vodoměrné šachty, niky – dle umístění vodoměru v podlaží, ve kterém je umístěna vodoměrná sestava

· kladečský plán – pouze u přípojek od DN 80 a větších

· projektant si vždy vyžádá průběh vodohospodářských sítí

Údaje o existenci a průběhu vodovodních řadů a kanalizačních stok je možno získat:

· u správce GIS, pro připojení složitějších a rozsáhlejších staveb ve formátu DGN (za úplatu)

·pripojka vody.png

TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

· vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu, včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy); nelze v žádném případě budovat pouze samostatné odbočení z vodovodního řadu v místech plánovaných staveb (u nově budovaných vodovodních řadů), které v budoucnu budou napojeny na veřejný vodovod

· pro jednoho odběratele vody (objekt samostatného čísla popisného) z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka

· vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co nejkratší (po vodoměr)pripojka domu.jpg

· napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku je možné pouze výjimečně, k napojení je nutno mít písemný souhlas vlastníka stávající vodovodní přípojky vodoměrné šachty; souhlas musí být součástí dokumentace pro územní a stavební řízení a přílohou k přihlášce odběrného místa; vodoměrná šachta musí být umístěna na veřejně přístupném pozemku a musí být odpovídajících rozměrů; u stávající přípojky musí být posouzena kapacita; ve vodoměrné šachtě musí být pro novou přípojku osazen další samostatný fakturační vodoměr (maximálně však 3 ks); tato varianta je možná pouze ve výjimečných případech, kdy není možné jiné technické řešení (např. v koncové části ulice, kde již nepokračuje vodovodní řad); v případě potřeby dalšího napojování přípojek je nutno ve spolupráci s obcí řešit prodloužení veřejného vodovodu; technické řešení je nutno předem odsouhlasit s příslušným provozem a s pracovníkem VHR

· potrubí vodovodní přípojky má stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu ve sklonu min. 3 ‰, (vždy, kdy je to technicky možné)

· při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním nebo jiným potrubím, dopravujícím zdraví škodlivé látky, má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005; není-li tento požadavek možné dodržet, navrhnou se technická opatření, zabezpečující ochranu vody proti znečištění v případě poruchy přípojky nebo křižovaného potrubí (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu, při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace)oprava kanalizace.jpg

· doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany

· vnitřní rozvody vody musí být před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé

· rozvody vody z jiných zdrojů (například studna) nesmí být propojeny s rozvody vody z veřejného vodovodu

· minimální vnitřní světlost vodovodní přípojky je DN 25 (Ø 32 mm)

· vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je nutno ukládat v úseku od místa napojení až po vodoměrnou sestavu do chrániček; chránička musí být vložena při prostupu základem nebo zdivem do ocelové prostupky (chránička v chráničce), kterou je nutno osadit již při výstavbě objektušroub k voda.jpg

· chránička musí být provedena souvislá (monolitická) - spojování v odůvodněných případech pouze typizovanými tvarovkami dle podmínek výrobce; navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE (dvouvrstvý) nebo PVC; pro vodovodní přípojku DN 25 musí být minimální vnitřní průměr chráničky 65 mm; u větších průměrů přípojek a délek je nutno použít chráničku odpovídající větší velikosti; při spojování chrániček PVC je třeba dbát na to, aby spoj nezmenšil vnitřní profil

· délka a profil chráničky je dána vzdáleností vodoměru od místa odbočení z vodovodního řadu a umístěním vodoměrné sestavy

Pro vodovodní přípojku DN 25 (Ø 32 mm):

a) při umístění vodoměrné sestavy ve sklepních prostorách objektu nebo ve vodoměrné šachtě vně objektu, je nutno použít chráničku:

- vnitřního profilu DN 65 mm (Ø 75mm) do 15,0 m

- vnitřního profilu DN 80 (Ø 90mm) při délce přípojky od 15,0 m do 30,0 m.delnik s trubkou.jpg

b) při umístění vodoměrné sestavy ve vestavěné nice nebo na stěně objektu, je nutno použít chráničku:

- vnitřního profilu DN 65 mm s poloměrem zaoblení 1,0 m při délce přípojky do 8,0 m

- vnitřního profilu DN 80 nebo DN 100 s min. polom. zaoblení 1,2 m, při délce přípojky od 8,0 m do 20,0 m

· mezikruží mezi chráničkou a trubním materiálem přípojky je nutné utěsnit vhodným způsobem v místě napojení na vodovodní řád i v místě vodoměrné sestavy (tvarovatelnou hmotou na vytěsňování spár, izolační páskou odolnou proti vodě, atp.)

· vodovodní přípojku je nutno ukládat do „nezámrzné“ hloubky (min. krycí vrstva 100 cm)

· materiál vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je výhradně z PE, chráničky PE, PVC

· materiál přípojek s DN nad 50 je volen dle konkrétních podmínek

· vodovodní přípojka je napojována na vodovodní řad navrtávacím pasem, případně jinou tvarovkou (v případě výřezu); v místě napojení je vždy zemní uzavírací ventil (ZV) se zemní zákopovou soupravou (ZZS)

· nová přípojka, od odbočení z vodovodního řadu (od ZV až po vodoměrnou sestavu), musí být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován;v odůvodněných případech je možné provést spojení elektrotvarovkou – nerozebíratelným spojem, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu.

· obecně platí pravidlo v žádném případě nepoužívat v zemním tělese tvarovky z černé oceli (i spozinkovanou nebo jinou úpravou)

· v místech, kde trubní materiál přípojky je nutno napojit na vodoměrnou sestavu, je nutné používat elektrotvarovky z PE materiálů (nerozebíratelné spoje) tak, aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem neoprávněně manipulovat

 Veškeré práce týkající se vodovodních řádů Vám profesionálně zajistí firma:

PRAGIS a.s. - Divize VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Tato webová adresa: www.pragis.cz