čt05082021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Stavebnictví Problematika konstrukcí pozemních staveb

Problematika konstrukcí pozemních staveb

pozemní stavby.jpg

- dobré tepelně technické vlastnosti: větší tepelný odpor v závislosti na vylehčení keramiky dutinami,

- nehořlavost, velká odolnost proti ohni,

- dobrá únosnost v tlaku,

- malá teplotní roztažnost a z toho vyplývající větší velikost

dilatačních úseků

 

 

 Nevýhody:

- velká pracnost zděných konstrukcí,

- malá únosnost zdiva a vlastních keramických prvků v tahu,

- menší únosnost v tlaku - omezení výšky staveb,

- omezení výstavby v zimním období.

Použití:

- historické stavby; do pol. 20. st. nejběžnější stavební materiál,

- nosné zdivo nižších objektů,

- nenosné svislé konstrukce (příčky, obvodové pláště apod.),

- keramické tvarovky jako výplně železobetonových žebrových a

kazetových stropů,

- keramické obklady a dlažby.

 
Betonové konstrukce.png

Betonové konstrukce

Výhody:

- materiál, jehož vlastnosti lze předem navrhnout vhodnou volbou poměru a kvality jednotlivých složek,

- možnost téměř libovolného tvarování konstrukcí, vysoká variabilita návrhu,

- velká pevnost v tlaku,

- možnost vyztužování betonu ocelí - železobeton,

- možnost předpínání betonu - předpjatý železobeton,

- železobeton: velká pevnost v ohybu i tahu,

- nehořlavost, velká protipožární odolnost,

- možnost realizace ve vlhkém prostředí event. přímo ve vodě,

- velká životnost a trvanlivost materiálu, zdivo z dutinových cihelných tvárnic monolitické

- velká tepelná jímavost materiálu (akumulace),

- monolitické konstrukce: možnost variabilního tvarování konstrukce přímo na stavbě, nižší dopravní náklady,

- prefabrikované konstrukce: rychlá výstavba, možnost montáže i v zimním období, menší staveništní pracnost.

Nevýhody:

- minimální tepelný odpor - nutnost tepelné izolace obvodových konstrukcí z betonu; nebezpečí vzniku tepelných mostů,

- reologické změny betonu - smršťování a dotvarování betonu,

- monolitické konstrukce: velká staveništní pracnost - pracné a nákladné bednění, omezení výstavby v zimním období,

- prefabrikované konstrukce: velké dopravní náklady, potřeba těžké mechanizace pro dopravu i na staveništi,

- degradace povrchových vrstev betonu v důsledku karbonatace,

koroze výztuže,

- technicky i ekonomicky náročná demontáž, demolice

a recyklace,

Použití:

- od počátku 20. století, v současné době nejrozšířenějším stavebním materiálem,

- monolitické konstrukce, prefabrikované konstrukce, spřaženéprefa-monolitické konstrukce,

- výškové stavby.

  Kovové konstrukceKovové konstrukce.jpg

Výhody:

- rychlá montáž nevyžadující technologické přestávky,

- montáž lze realizovat v zimě i v nepříznivém počasí,

- prvky konstrukce jsou předem vyrobeny s velkou přesností,

- menší staveništní pracnost, menší dopravní náklady,

- nehořlavý materiál,

- snadná a rychlá demontáž konstrukce, snadná recyklace,

- relativně malá vlastní tíha konstrukčních prvků vzhledem k jejich únosnosti,

prostorová prefabrikace prefabrikované konstrukční systémyspřažené prefa-monolitické akce ocelová skeletová konstrukce


navrhování a realizace staveb.jpg

Základním cílem navrhování a realizace staveb pozemního stavitelství musí být vytvoření kvalitního prostředí pro účel, pro který je daný objekt navrhován, přičemž kvalita by měla být zajištěna po dobu celé přepokládané životnosti. Znamená to vytvoření provozně promyšlené a estetické architektonické formy objektu, která splňuje veškeré požadavky na vnitřní prostředí a urbanistické a ekologické požadavky vzhledem k okolí objektu.

Aby bylo možné realizovat po všech stránkách kvalitní objekt, je třeba splnit řadu požadavků a skloubit je v konstrukčním řešení tak, aby byly všechny složky harmonicky vyváženy. K tomu je zapotřebí navrhnout konstrukci splňující architektonické požadavky, konstrukčně statické požadavky, stavebně fyzikální požadavky, požadavky protipožární ochrany, ekologické požadavky aj. Výsledný návrh musí zároveň odpovídat technologickým a ekonomickým možnostem z hlediska vlastní realizace objektu, ale i z hlediska zajištění bezporuchového a bezpečného provozu objektu v průběhu jeho životnosti s ohledem na zajištění trvale udržitelného rozvoje.

Architektonické požadavkyArchitektonické požadavky.jpg

Architektonické požadavky stanovují základní podmínky skladby objektu z hlediska vnitřní dispozice, vztahu k okolí objektu a z hlediska jeho estetického řešení. Architektonické požadavky lze rozdělit do následujících skupin:

Urbanistické požadavky: požadavky na umístění stavby, požadavky na strukturu obcí, požadavky na intenzitu využití pozemků aj.

Provozní požadavky: typologické požadavky na řešení dispozice objektů.

Estetické požadavky: požadavky na objemové řešení stavby.

Požadavky památkové péče: ochrana stavebních památek historicky i technicky cenných.

 

Technické požadavky

Základní technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu) a v technických normách, které předepisují technické vlastnosti, parametry a technologické postupy opakovaných konstrukčních řešení za účelem zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. Technické požadavky lze rozdělit do následujících skupin:

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb: mechanická odolnost a stabilit

(konstrukčně statické požadavky), požární bezpečnost, ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí (zdravotní nezávadnost, hygiena vnitřního prostředí aj.), ochrana proti hluku a vibracím (akustická pohoda, vzduchová a kročejová neprůzvučnost aj.), bezpečnost při užívání (včetně požadavků na bezbariérový provoz), úspora energie a ochrana tepla.


norma.png

Požadavky na odolnost konstrukcí vůči vnějším vlivům: působení podzemní a srážkové vody, vzdušné vlhkosti, proudění vzduchu, slunečního záření a agresivity prostředí.

Požadavky na pohodu vnitřního prostředí: tepelně-vlhkostní mikroklima (šíření tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukcí, tepelná stabilita místností), zraková pohoda (požadavky na denní, umělé a sdružené osvětlení prostor), odérové a mikrobiální mikroklima aj.

Technologické a ekonomické požadavky

Technologické požadavky zahrnují technologické možnosti výroby, organizace výstavby, způsob dopravy, dostupnost materiálů a technologií, nároky na skladování, sezónnost prací aj. Ekonomické požadavky limitují volbu technického řešení i kvalitu výsledné realizace. Ekonomická efektivnost objektu by měla být hodnocena z hlediska celého životního cyklu (od výstavby až po demolici objektu) a ne pouze z hlediska pořizovacích nákladů na výstavbu.

Provádění ocelových konstrukcí

Normy pro provádění ocelových konstrukcí prodělaly v posledních letech podobný vývoj jako normy pro navrhování ocelových konstrukcí. Do systému ČSN byla převzata evropská norma pro provádění EN 1090 a začleněna do systému českých norem jako ČSN EN 1090. Následně byly duplicitní české normy zrušeny a nahrazeny tzv. zbytkovými normami, které obsahují ustanovení, která byla v původních českých normách, ale nejsou v normě evropské.

  • Normy pro provádění ocelových konstrukcí prodělaly v posledních letech podobný vývoj jako normy pro navrhování ocelových konstrukcí. Do systému ČSN byla převzata evropská norma pro provádění EN 1090 a začleněna do systému českých norem jako ČSN EN 1090. Následně byly duplicitní české normy zrušeny a nahrazeny tzv. zbytkovými normami, které obsahují ustanovení, která byla v původních českých normách ale nejsou v normě evropské. Konkrétně ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí [1] z roku 1988 byla zrušena a v roce 2012 byla vydána ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí a inženýrských staveb [2]. ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí [3] z roku 1996 byla v roce 2011 nahrazena normou ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky [4]. Evropská norma ČSN EN 1090 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí má tři části [5], [6] a [7] a jak je z názvu patrné, tak se týká nejen ocelových ale také hliníkových konstrukcí.

Pro ocelové mosty platí ještě Technické kvalitativní podmínky (TKP), kapitola 19, které definují požadavky objednatele ocelového mostu na kvalitu materiálu, výrobu, montáž a údržbu ocelových mostů železničních [8] nebo mostů pozemních komunikací [9]. TKP 19 se používají pro zhotovení zadávací dokumentace stavby, pro následné výběrové řízení a pro hodnocení kvality díla.

Veškeré práce týkající se POZEMNÍ STAVBY

Vám profesionálně zajistí firma:

 PRAGIS a.s. - Divize  POZEMNÍ STAVBY

 Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Tato e-mailová adresa www.pragis.cz