so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Zajímavosti Ekonomika Ekonomické služby a daňové poradenství

Ekonomické služby a daňové poradenství

Společnost PMVP, spol. s r.o. se zaměřuje též na služby ekonomického charakteru. Jedná se především o vedení účetnictví jak pro právnické tak i fyzické osoby.kalkulacka.png

 

Ekonomicko správní činnost

 • evidence nákladů na provoz a správu  objektu a jejich úhrada

 • zprávy o činnosti správce

 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce

 • řešení reklamací k ročnímu vyúčtování  záloh

 

Vedení účetnictví pro právnickou osobu

 • vystavování převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí

 • zaúčtování prověřených účetních dokladů v určené účetní soustavě

 • po skončení roku sestavení účetní uzávěrky a předání veškerých účetních dokladů vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osobsprava.jpg

 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku

 

Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

 • vystavování pokladních dokladů

 • vystavování vydaných faktur

 • zpracování přiznání daně z nemovitostí

 • zpracování statistických výkazů

 • zpracování podkladů pro úvěr

 

 

PRÁVNÍ  SLUŽBY


pravni sluzby.png

 • právní porady související s vymáháním     

dluhů za  vlastníky na úhradách za služby

 • smluvní zajištění vymáhání dluhů

 • dohody na splátkách, přípravy žalob

 • výběrové řízení a uzavírání smluv na  pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka

 • předkládání návrhů na výpověď, nebytových prosto, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona

 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí

 • zajišťování pronájmů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny

 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby

 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu

 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti

 • poskytování návrhu na tržní ceny a nebytových.prostor ve spravované nemovitosti

 

ekonomika.jpg

Správa nemovitostí

Oblast ekonomická a administrativní

Společnost PMVP, spol. s r.o. provádí veškerý servis spojený se správou  a údržbou budov a nebytových prostor. Jejím cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti přenecháte nám.

dum s lupou.jpg

Činnost, kterou se PMVP, spol. s r.o. zabývá  je kompletní  správa nemovitostí, zajišťujeme  předpis plateb, vedení účetnictví a mzdové agendy, a mnoho dalších služeb, např. zastupování při jednání s dodavateli, optimalizaci provozu, organizování a účast na shromážděních vlastníků.

schuzka.png

PMVP, spol. s r.o a její služby, které společnost sleduje je legislativa, reagulace na změny a šetříme tak Váš čas. Mezi tyto služby patří zejména:

 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím (užíváním) bytových a nebytových jednotek, plateb do fondu oprav a údržby a plateb na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek (služby spojené s bydlením)

 • provádění změn v předpisech plateb vlastníků (uživatelů) jednotek

 • vedení evidence nákladů na provoz domu (opravy a údržbu společných částí domu, služby spojené s bydlením, správní odměna, pojistné apod.)

 • kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur, kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny

 • provádění plateb dle stanovených limitů a způsobů autorizace

 • provádění vyúčtování tepla, studené vody, teplé užitkové vody, osvětlení, výtahů, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé vlastníky, uživatele jednotek či jiné odběratele dle platných předpisů

ucetnictvi.jpg

 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením

 • přehled pohledávek a závazků formou pravidelných hlášení

 • evidence dlužníků a zasílání upomínek dle stanoveného interního předpisu

 • administrativní evidence nemovitostí, domů včetně příslušenství, bytových a nebytových jednotek

 • administrativní evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek včetně změn vlastnictví

 • administrativní evidence nájemců a dalších uživatelů bytových a nebytových jednotek včetně změn

 

Účetní služby

priznani.jpg

     

Firma PVMP, spol. s .r.o. zajišťuje komplexní a cenově dostupný účetní servis. Všem klientům zaručujeme včasné, kvalitní a přesné zpracovávání účetní agendy. Cílem naší firmy je přizpůsobit se individuálním potřebám každého klienta. Nabízíme takové účetní podmínky, které Vám zaručí minimum starostí. Samozřejmostí je důvěrnost nám svěřených informací o Vaší společnosti.

Zpracování účetnictví naše firma zpracovává na základě  moderní výpočetní techniky za pomoci kvalitního licencovaného programového vybavení. Naším cílem je maximálně spokojený zákazník.

dane.jpg

Vedení účetnictví

zajišťujeme především tyto služby:

 • vedení účetnictví vlastníka (zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí)

 • sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce)

 • zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě

 • zpracování čtvrtletních závěrek (sestavení výkazu zisku a ztrát a rozvahy)

 • zpracování čtvrtletních přehledů ekonomické situace objektu

 • průběžné seznamování vlastníka se změnami v legislativě pro něho podstatných a poskytování běžných účetních konzultací týkající se této problematiky

 

ucto.jpg

Mimo výše uvedené činnosti provádí společnost PMVP, spol. s r.o také tyto následující práce:

 • rekonstrukce účetnictví (nezbytné v případě, kdy účetnictví vlastníka nebylo řádně vedeno)

 • kontrola účetnictví minulých účetních období (vhodné v případě, kdy má vlastník pochybnosti o dosavadní správnosti účetnictví)

 • prověření historie pohybu prostředků ve fondu oprav a případných dalších fondů (vhodné v případě,

 • kdy má vlastník pochybnosti o způsobu předepisování příspěvků do fondů nebo o oprávněnosti čerpání z fondů)

Tyto jednorázové práce jsou prováděny na vyžádání vlastníka a to na základě zvláštní cenové nabídky, která je vypracována v souladu s Vašimi individuálními potřebami.

 

Všechny tyto služby Vám spolehlivě zajistí společnost:

PMVP, spol. s r.o.  

Kloboučnická 24

140 00 Praha 4