so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Zajímavosti OSČ - zásady založení firmy

OSČ - zásady založení firmy

Založení firmy

 • Chcete začít podnikat?
 • Podnikáte jako fyzická osoba a už nechcete dál ručit veškerým svým osobním majetkem?
 • Nebo jen potřebujete novou firmu?

Společnost Obchodní služby Česko, s r. o. Vám s tím pomůže

 

 

Dnes už není založení nové firmy časově ani finančně tak náročné jako ještě před několika lety. O to víc je kladen důraz na preciznost a sofistikovanost. My zajistíme pro vás vše potřebné, od prvního kontaktu s námi můžete mít svou vlastní firmu už za několik dnů.

Poradíme Vám jakou právní formu by měla nová firma mít, prolustrujeme vámi zvolený název firmy, zda-li není obsazen, a zařídíme veškeré písemnosti. Pomůžeme vám vybrat vhodný předmět podnikání, navrhneme správnou výši základního kapitálu a způsob jeho splacení. Obstaráme notáře, navštívíme živnostenský i finanční úřad, obchodní rejstřík nevyjímaje.

Budete-li chtít, můžeme zařídit i sídlo nové firmy. A pokud máte potíže s personálním obsazením nové firmy (obvykle u akciových společností), zprostředkujeme kontakt na loajální a odborně zdatné osoby.

Prostě komplexní služba.

Pokud máte zájem o založení nové firmy, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů nebo příslušného formuláře.

Začínající podnikatel musí při zakládání firmy vyřídit mnoho dokumentů. U zakládání s.r.o. je jich minimálně jednadvacet, což obnáší zhruba 14 návštěv úřadů. Stále více lidí raději šetří čas a svou firmu nechává založit na klíč.

Podle průzkumu zpracovaného firmou Společnosti Online si každý 14. podnikatel loni nechal své podnikání založit specializovanou firmou. Dle údajů Hospodářské komory ČR se podnikání týká 200 zákonů a 300 podzákonných právních předpisů. V rámci založení firmy je potřeba vyplnit v požadovaných dokumentech více než 600 údajů. Stačí přitom udělat jedinou chybu ve vyplňování a úředník je pak nucen dokument vrátit zpět jako nevyhovující a termín pro zapsání společnosti se výrazně prodlužuje. Málokterý začínající podnikatel zvládne založit firmu bez odborné pomoci, uvádí Petr Mála, ředitel Společnosti Online.

Začínajícího podnikatele čeká na úvod zatěžkávací zkouška v podobě maratonu po úřadech.

Které je tedy nutné při zakládání firmy navštívit?

 • živnostenský úřad
 • katastrální úřad
 • finanční úřad
 • obchodní rejstřík
 • rejstřík trestů
 • notář
 • zdravotní pojišťovna
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • banka

Pokud se jedná například o založení formy s.r.o. s jedním jednatelem a jednou koncesí, je nutné vyřídit některé listiny a žádosti:

Společenská smlouva / zakladatelská listina

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku, který s sebou přináší povinnosti předložit:

 • formulář ohlášení živnosti
 • originál společenské smlouvy / zakladatelské listiny
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • čestné prohlášení odpovědného zástupce
 • doklady o odborné způsobilosti
 • doklady potvrzující praxi v oboru
 • výpis z katastru nemovitostí / listina vlastnictví
 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
 • výpis z obchodního rejstříku společnosti

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku, k němuž se dokládá:

 • návrh na zápis do OR
 • prohlášení správce vkladů
 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
 • společenská smlouva / zakladatelská listina
 • doklad z banky o založení bankovního účtu a vložení vkladů, potvrzení o složení vkladů
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že splňují provozování živnosti, že splňují podmínky podle paragrafu 38I OZ
 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti
 • podpisový vzor jednatele

 

 Ohlašovací povinnost musí podnikatel respektovat vůči těmto institucím:

 • správce daně
 • zdravotní pojišťovna
 • správa sociálního a zdravotního zabezpečení

Finanční úřad je nutné navštívit dokumenty:

 • přihláška k registraci právnické osoby na FÚ
 • výpis z obchodního rejstříku
 • potvrzení od banky o založení podnikatelského účtu

Díky tomu, že podnikatelé si často svého času velmi cení, společnosti specializující se na zakládání firem tak poslední dobou registrují až 50% nárůst poptávky. Více informací v souvislosti se zakládáním firmy naleznete v sekci Start podnikatele.

 

Vymezení odpovědnosti účetní jednotky za účetní závěrku a vymezení odpovědnosti auditora je velmi důležité. Uvádí se v něm, že za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Naproti tomu povinností auditora bylo získat všechny důkazní informace, které mu umožní vyjádřit názor na účetní závěrku a vydat výrok.

Výrok auditora je možno považovat za nejdůležitější část zprávy. Vyjadřuje názor auditora, zda účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, finanční situaci a výsledku hospodaření účetní jednotky. V závislosti na charakteru výroku uvádějí auditorské standardy dva druhy zpráv s následujícími druhy výroku:

 

 

Výrok bez výhrad vydá auditor tehdy, jestliže dojde k závěru, že vykazované skutečnosti jsou v souladu s realitou, jestliže v průběhu auditu nebyly zjištěny nedostatky svědčící o tom, že účetnictví účetní jednotky není vedeno úplně, průkazným způsobem a správně a jestliže byla účetní závěrka sestavená v souladu s účetními předpisy.

Výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti vydá auditor za předpokladu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, auditor však chce upozornit na skutečnost, kterou sice účetní závěrka obsahuje, ale méně odborně kvalifikovaný uživatel zprávy by si jí nemusel všimnout. Jedná se především o situaci, kdy je ohrožena zásada trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti. Auditor pod výrok bez výhrad doplní odstavec, ve kterém na tuto skutečnost upozorní.

Při čtení výroku bez výhrad je třeba vědět několik důležitých skutečností. V první řadě je nutné si uvědomit, že vydání výroku bez výhrad neznamená, že účetní jednotka dobře hospodaří. Auditor může vydat výrok bez výhrad i v případě, že je účetní jednotka ve ztrátě, nebo dokonce že je v úpadku a z účetní závěrky je to zřejmé (v tom případě by měl upozornit uživatele zprávy zdůrazněním této skutečnosti v doplňujícím odstavci). Druhou důležitou skutečností, kterou by měl uživatel zprávy vědět, je znění tohoto výroku, která někdy nemusí obsahovat přímo formulaci "bez výhrad". Výrok bez výhrad je často jen vyjádřen způsobem předepsaným v auditorském standardu, že „účetní závěrka ve všech významných ohledech poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, finanční situaci a výsledku hospodaření účetní jednotky“.

Výrok s výhradou vydá auditor, jestliže dojde k závěru, že výrok bez výhrad nelze vyjádřit, avšak nesprávnosti v účetní závěrce nejsou tak zásadní a takového rozsahu, aby vydal záporný výrok nebo odmítnutí výroku. V řadě případů vyjadřuje auditor výhradou svoji nejistotu, že některé vykazované skutečnosti jsou správné, avšak není přesvědčen o tom, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti. Jestliže např. auditor neměl možnost zúčastnit se inventury zásob a neměl možnost přesvědčit se o vykazovaném stavu jinými auditorskými postupy, vyjádří výhradu k položce zásob, čímž ale neříká, že vykázaný stav je nesprávný. Pro správné pochopení výhrady je nutné, aby auditor vždy uvedl důvod, který ho k vydání tohoto výroku vedl, aby byl výrok správně pochopen.

Záporný výrok vydá auditor v případě, že nesouhlas s účetní závěrkou je tak značný a dotýká se tak významné skutečnosti, že výrok s výhradou neodpovídá rozsahu zjištěných nedostatků, chyb a nesprávností. Auditor se může dostat do rozporu s vedením účetní jednotky o vhodnosti zvolených účetních postupů, způsobu jejich aplikace nebo přiměřenost údajů zveřejněných v příloze k účetní závěrce. Pokud je tento nesouhlas zásadní, je důvodem k vydání záporného výroku. I v tomto případě musí auditor důvody vydání tohoto výroku uvést.

Odmítnutí výroku neznamená, že by auditor nenapsal zprávu a nevydal výrok. Odmítnutí výroku je také výrok a auditor ho vydá v případě, že jeho omezení při provádění auditu v účetní jednotce bylo tak významné, že není schopen vyjádřit svůj názor na věrnost a poctivost zobrazení skutečnosti v účetní závěrce. Důvody odmítnutí výroku je auditor též povinen ve své zprávě vysvětlit.

ZÁVĚR

 

Jak vyplývá z uvedeného pojednání, audit účetní závěrky, má-li být proveden kvalitně a nikoliv jen formálně, není jednoduchou záležitostí. Vyžaduje to pečlivou přípravu ze strany účetní jednotky, dokumentaci všech skutečností, které byly během ověřovaného účetního období zaúčtovány, nebo nejsou přímo obsaženy v účetních knihách, ale jsou důležité pro posouzení informací v účetní závěrce. Součinnost účetní jednotky s auditorem, poskytnutí všech důležitých podkladů k auditu, je předpokladem hladkého průběhu celého procesu ověřování. Šetří to jak čas auditora, tak osob pověřených komunikací s ním a v konečném důsledku i peníze, které účetní jednotka musí za audit zaplatit.

Ověřená účetní závěrka by měla být spolehlivým zdrojem pro rozhodování všech uživatelů účetních informací, ať už se jedná o potenciální investory, banky, obchodní partnery apod. Z toho lze určit základní obecnou funkci auditu, kterou je ochrana veřejného zájmu ujištěním o věrohodnosti zveřejňovaných informací v účetních závěrkách auditovaných společností

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného záměru „Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ s registračním číslem MSM6138439903.

Vaše firma má solidní výsledky, ale máte pocit, že to není ono?

Obraťte se na nás. Kromě komplexního firemního auditu nabízíme individuální nezávislé poradenství. Můžete využít našich služeb a konzultací. Jsme připraveni vám asistovat při jednáních, popřípadě převzít celou agendu za vás. Zpracujeme dokumentaci, navrhneme řešení a postupy, které vám umožní ušetřit finance a věnovat se bez obav své práci, kterou umíte.

 

 

Všechny tyto služby Vám spolehlivě zajistí společnost:

Obchodní služby Česko, spol. s r.o.

Kloboučnická 1435/24
140 00 Praha 4

Více na:

http://www.obchodnisluzbycesko.cz/