so24072021

Poslední aktualizace28.01.2020 (09:49)

Back Jste zde: Úvod Zajímavosti Bridges - výuka AJ dle specializace

Bridges - výuka AJ dle specializace

Firma Bridges, s.r.o. se zaměřuje se na výuku angličtiny a ostatních světových jazyků. Naší specializací jsou firemní a individuální kurzy.

 

 

Samozřejmostí je kompletní servis pro personální oddělení zahrnující kontrolu docházky, vstupní a výstupní audity a analýzu dosaženého progresu u jednotlivých studentů nebo studijních skupin.

 

 

Učíme anglicky myslet!

I Vy na to máte

 • Bojíte se, že to nezvládnete?
 • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
 • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
 • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?


Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech

a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

Důležité předpoklady pro zvládnutí jazyka

 • Myslíte si, že máte špatný přízvuk a že nemluvíte ani zdaleka jako Brit nebo Američan?
 • Stydíte se za svůj vlastní "český accent"?
 • Závidíte několika málo jedincům, jejichž jazykový projev je dle vašeho názoru perfektní?
  Připadáte si vedle nich trapně a méně cenně a pokud jste v jejich společnosti, raději mlčíte?

Dobrá zpráva!


Přízvuk není důležitý! Myslete si, co chcete, ale je to tak. Výslovnost je důležitá, pokud nebudete správně vyslovovat, nikdo Vám neporozumí, ale přízvuk není důležitý. V anglicky mluvícím světě se pohybuje mnoho lidí, kteří dosáhli výsadního postavení ve světě obchodu, ve vládě a tak dále. Původem pocházejí z neanglicky mluvících zemí. Svůj přízvuk si přinesli do nové vlasti s sebou a nikdo, vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje! Angličtina se stává jazykem globálním a proto přijímá různé další vlivy z jiných jazyků. Co bylo včera tabu, dnes již neplatí. Proto je angličtina také tak zajímavá.

 

 

Buďte aktivní!

Je pravda, že kvalita výuky závisí na kvalitním lektorovi, ale je také pravdou, že pokud spočívá na jeho bedrech veškerá aktivita a student pouze odpovídá, aniž by se na cokoli zeptal, anebo pronesl připomínku, je hodina nudná a student si z výuky mnoho neodnese. Toto platí zejména o kurzech konverzačních. Pokud Vás téma nezajímá, řekněte to lektorovi. Máte pocit, že se Vám lektor nevěnuje? Sdělte mu to! Anebo to sdělte nám! Pokud je Vás ve skupině více musíte brát názory ostatních na zřetel, ale buďte aktivní, ptejte se a přinášejte také vlastní podněty. Lektor musí mít jazyk dobře zvládnutý, ale není vševědoucí.

 SNAŽTE SE BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ!
A proto neváhejte, ať už jste na tom s angličtinou jakkoliv a dejte se do toho!

 

 • Bojíte se, že to nezvládnete?
 • Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
 • Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
 • Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?


Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná.

Proč právě Bridges?

Individuální zacílení

Bridges je první firmou na našem trhu, která Vám nabízí skutečně individuální přístup. Od okamžiku Vašeho nástupu do kurzu s Vámi detailně probereme a vyhodnotíme Vaši současnou pokročilost, domluvíme se s Vámi na společném cíli kurzu a na způsobu jeho dosažení. Současně s Vašimi cenovými možnostmi Vám učiníme na míru šitou nabídku. Vzhledem k větší efektivitě doporučujeme především kurzy individuální, avšak dle Vašich finančních možností lze zajistit i kurzy skupinové. Po celou dobu je Váš progres monitorován jak lektorem, tak i centrálou a v případě, že průběžné výsledky kolidují s vytyčeným cílem, spolupracujeme s Vámi formou konzultací na zajištění dostatečného progresu pro dosažení cíle, případně se s Vámi domluvíme dle Vašich potřeb na změně režimu kurzu tak, aby Vám vyhovoval.


Partnerství

Každý, kdo nastoupí do některého z našich kurzů, si může být jist, že od okamžiku jeho nástupu až do jeho ukončení  má  možnost kdykoliv konzultovat své problémy s výukou. Využívat firemní hotline či vznášet připomínky a náměty. Současně se ale vyžaduje i od druhého partnera, to je studenta, plnění spolu stanovených zadání. V případě, že klient neplní úkoly, potom samozřejmě nemůže dosáhnout svého cíle, a současně tak nemůže obdržet certifikát o dosažení námi uváděného progresu. Proto vždy zdůrazňujeme, že naše firma je Vaším skutečným partnerem. V okamžiku, kdy Vaše výsledky progresu neodpovídají, vše s Vámi konzultujeme a nabízíme Vám formou opravných testů a konzultací získat potřebnou úroveň znalostí.

Pravidelnost, koncentrace a vizualizace

Vycházíme z předpokladu, že naučit se jazyk je možné pouze nepřetržitým procesem výuky a kreativní práce. Naše kurzy jsou proto vždy přesně časově rozděleny tak, aby hodiny měly jasnou pravidelnost a v případě okolností, které znemožňují dodržet časový program, jsou lektoři připraveni na překlenutí těchto nepravidelností tak, aby nebyl narušen chod kurzu
Při každé hodině je vyžadována absolutní koncentrace, té dosahujeme především tím, že výuka je koncipována jako nepřetržitý sled práce s textem ve formě psané i mluvené. Zkrátka jste při hodině zataženi do procesu, při kterém se učíte stejně jako v zahraničí. Při hodině s lektorem je čas výuky zaměřen na koncentrované vstřebání učené látky. Tento princip je pak rozveden i v samostudiu metodickým návodem, který umožní klientovi aktivně získat konkrétní znalost.

Lektor, který je vybaven i znalostí naší překladové metody „Bridges“ je schopen Vám jakékoliv větné spojení nebo gramatické pravidlo vizualizovat (vysvětlit Vám přes logiku chápání češtiny) tak, abyste si jej byli schopni zapamatovat na aktivní úrovni, tedy nejen mu rozumět, ale také jej začít používat ve větách.

 

 

Metoda vhodná pro začátečníky:

Každý, kdo hovoří vlastním jazykem, nepoužívá žádné fráze, které by měl v přesné podobě fixovány na účelové situace. Při tvorbě věty také neuvažuje o "stavbě věty a o gramatice". Je to dáno tím, že každý, kdo hovoří vlastním jazykem, zná přesně smysl každého slova. Tím je také schopen přesně určit jeho gramatický tvar, místo ve stavbě věty a význam, který plyne z jeho kombinace s ostatními slovy, tvořícími kteroukoli větu. Toho je schopen jedině proto, že přímo v tomto jazyce myslí.

 

Neschopnost anglicky myslet vede k tvorbě vět s nesprávnou stavbou. Používané výukové metody nedisponují takovým výukovým nástrojem, který logicky naučí každého anglicky myslet, proto ve svém důsledku způsobují rozpor mezi skutečnou potřebou a dosahovaným výsledkem. To se projevuje tím, že účastník kurzu potom používá strukturu věty z mateřského jazyka do které vkládá anglická slůvka. Tvoří tedy "čenglish místo English", a navíc formuluje věty často se zcela jiným významem, než jaký měly mít. My proto tvrdíme, že bez schopnosti přímo anglicky myslet není možno tvořit věty se správnou anglickou strukturou.

Potřebu přímo anglicky myslet se snaží řešit většina jazykových škol. Bridges na rozdíl od ostatních řeší potřebu přímo anglicky myslet svojí metodou tvořenou přemosťovacím jazykem, ve kterém má každé anglické slovo ve větě svůj český ekvivalent na místě přesně odpovídajícím poloze slova anglického. Metoda se opírá o principy interlineární metody používané již po staletí, která zažívá s ohledem na její vynikající výsledky renesanci v mnoha státech světa. Metoda Bridges je uceleným systémem výuky a tvořivé práce, který Vás naučí přímo anglicky myslet se slovní zásobou, kterou jste dosud načerpali a kterou Vám v rámci výuky ještě rozšíří. Navíc Vám předá ucelený systém, kterým se můžete neustále zdokonalovat.

 

 Co metodou získáte?

 1. Získáte schopnost komunikovat tím, že Vás naučíme přímo anglicky myslet.
 1. Aktivujete v sobě i schopnost používat takzvanou pasivní slovní zásobu, tedy slovní zásobu, kterou znáte a rozumíte jí, ale ve větách ji nedokážete nasadit vlivem komunikačního bloku.
 1. Odstraníme u Vás systém překládání věty z češtiny a tím tedy zajistíme, abyste tvořili přímo anglicky věty s anglickou větnou stavbou, neboli abyste mluvili english místo čenglish.
 2. Naučíme Vás jak metodu používat i po skončení našeho kurzu a tím jak se učit správně anglicky nejen komunikací, ale i četbou.
 1. Metoda pracuje i důsledně s gramatikou a to díky pro tento účel speciálně vytvořeným studijním materiálům. Veškeré studijní materiály jsou zpracovány předními odborníky v oblasti výuky angličtiny. Při hodině je každá složitější věta okamžitě rozebrána z hlediska gramatiky. Na rozdíl od klasického přístupu však my učíme chápat tu kterou větnou stavbu ve větě z pohledu důvodu jejího použití. Každý se tak ihned učí nejen správně chápat ten který tvar, ale také účinně kombinovat a tak si osvojit schopnost najít vždy cestu jak cokoliv sdělit či vysvětlit.

 

Více na www.bridges.cz

Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1